Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Deniss Sarafaņuks 1985 Daugavpils Saskaņas pamatskola
2. Jevgeņijs Gridasovs 1971 Daugavpils novada dome
3. Viktors Jasiņavičs 1957 Ilūkstes Raiņa vidusskola
4. Rolanda Usačova 1978 Daugavgrīvas cietuma Resocializācijas daļa
5. Vitālijs Pinčuks 1983 MBBLADESERVICE
6. Viktors Andruškevičs 1991 DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TŪRISMA ATTĪSTĪBAS UN INFORMĀCIJAS AĢENTŪRA
7. Anatolijs Butorins 1972 LAUCESAS PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA "TĀLSKATI"
8. Zoja Kolosova 1969 ILŪKSTES RAIŅA VIDUSSKOLA
9. Dmitrijs Hadakovs 1979 Daugavpils novada sporta skola
10. Anna Grustāne 1976 Aprūpes centrs "Kalkūni"
11. Aleksejs Tarasovs 1969 AS "Latvijas dzelzceļš" Ceļu pārvalde
12. Vitālijs Vaņins 1967 DAUGAVPILS PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA
13. Jevgeņijs Dubinovičs 1983 SIA "DMD TRANS"
14. Lana Kupce 1978 SIA "Plastika"
15. Liana Patrina 1978 SIA "AXON CABLE"
16. Tatjana Barinova 1981 AS “DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA”
Программа партии
SDP "Saskaņa" Augšdaugavas novada priekšvēlēšanu programma 2021.-2025.gadam


Mūsu prioritātes:
• nodrošināt komunālo tarifu stabilitāti, atklātību, caurskatāmību, kā arī projektu īstenošanu to samazināšanai;
• nodrošināt bezmaksas ēdināšanu visiem novada pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem;
• piedāvāt iespēju un meklēt risinājumus nodrošināt bezmaksas braucienus sabiedriskajā transportā novada teritorijā, kā arī uz administratīvo centru novada pensionāriem un vispārizglītojošo vidusskolu skolēniem un profesionālo mācību iestāžu studentiem;
• novada pilsētu un pagastu darbībā un infrastruktūras sakārtošanā piesaistīt iedzīvotāju brīvprātīgās padomes,
nodrošinot taisnīgu un caurskatāmu finansējuma sadali.
• uzlabot ceļu un ielu stāvokli, kā arī ielu apgaismojumu novada pilsētās un pagastu ciemos;
Mēs esam pārliecināti, ka ir nepieciešams:

Komunālajā sfērā un novada infrastruktūrā:
• palielināt pašvaldības atbalstu māju renovācijas un pagalmu sakārtošanas darbiem;
• veikt ielu, trotuāru un iekšpagalmu sakārtošanas darbus, pielāgojot vidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
• nodrošināt jaunu bērnu rotaļu laukumu uzstādīšanu un esošo sakārtošanu novada teritorijā;
• izveidot un realizēt jaunu ilgtermiņa plānu grunts ceļu asfaltēšanai;
• nodrošināt pieeju pie publiskajiem ūdeņiem un palielināt atpūtas vietu skaitu brīvā dabā;
• uzsākt neizmantoto un degradēto ēku sakārtošanu;

Darbaspēka un uzņēmēju atbalsta jomā:
• aktualizēt jauno speciālistu piesaistes atbalsta programmu, piešķirt dienesta dzīvokļus pieaicinātajiem speciālistiem;
• piesaistīt investīcijas un atbalstīt darba devējus jaunu darba vietu veidošanā;
• veicināt jaunu darba vietu izveidošanu, īpaši pievēršot uzmanību jauniešu auditorijai, kas veicinātu emigrācijas samazināšanos un remigrāciju.

Medicīnā un sociālajā sfērā:
• nodrošināt ģimenes ārstu prakses atbalstu un veicināt doktorātus izveidi katrā novada pagastā;
• sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldību uzlabot Daugavpils reģionālās slimnīcas pakalpojumu pieejamību, kā arī veicināt medicīnas darbinieku un atbalsta personāla darba apstākļu uzlabošanu;
• izveidot vienlīdzīgu veselības apdrošināšanas programmas realizēšanu pašvaldības darbiniekiem;
• sistematizēt un pilnveidot sociālā dienesta atbalsta programmas un sociālo pakalpojumu kvalitāti;
• izveidot atbalsta programmu jauno ģimeņu un speciālistu nodrošināšanai ar pašvaldības dzīvokļiem;
• panākt bērna piedzimšanas pabalsta paaugstināšanu.

Izglītībā:
• panākt konstruktīvu dialogu ar nozaru Ministrijām, lai izveidotu speciālu programmu lauku skolu saglabāšanai;
• sekmēt kvalitatīvu zināšanu apguvi, īpaši latviešu valodā;
• atbalstīt profesionālās izglītības saglabāšanu novadā;
• turpināt mācību iestāžu modernizāciju (remonta darbi, digitalizācija, mēbeles, inventārs, infrastruktūra, sporta laukumi, stadioni, skrejceliņi, āra trenažieri);
• paplašināt stipendiju piešķiršanu augstskolu studentiem pieprasītajās specialitātēs;
• turpināt skolēnu vasaras nodarbinātības programmas;
• paplašināt pedagogu stimulēšanas iespējas;
• paplašināt jaunatnes atbalsta programmu.

Pašvaldības darbā:
• izveidot sabalansētu pašvaldības modeli novada apvienoto teritoriju griezumā;
• uzlabot komunikāciju ar novada iedzīvotājiem, nodrošinot atgriezenisko saiti, būtiskos jautājumos veicot iedzīvotāju aptaujas;
• nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu pašvaldības budžeta iestāžu darbiniekiem (muzeju, bibliotēku, kultūras un sporta darbiniekiem, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un auklēm, vispārizglītojošo skolu personālam u.c.);
• stiprināt novada domes administrācijas darba efektivitāti;
• nodrošināt pašvaldības darbības caurspīdīgumu, sistemātiski informējot sabiedrību par pieņemtajiem lēmumiem (t.sk. pašvaldības kapitālsabiedrību, uzņēmumu un iestāžu iniciatīvām), domes sēžu tiešsaites translācijas, attīstīt mājas lapu un paplašināt darbu sociālajos tīklos.

Sporta, tūrisma un kultūras jomā:
• izmantojot Eiropas Savienības fondu sniegtās iespējas sekmēt novada sporta un tūrisma infrastruktūras attīstību;
• sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldību realizēt vieglatlētikas manēžas celtniecības projektu;
• turpināt realizēt ielu vingrošanas aprīkojuma uzstādīšanu pagastu ciemos;
• pilnveidot kultūras pasākumu loku un novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu visām iedzīvotāju kategorijām;
• Nodrošināt, lai izglītības iestāžu sporta infrastruktūra ārpus mācību procesa laika būtu pieejama sporta nodarbībām visiem novada iedzīvotajiem.