Самоуправлений выборы 2021

"Daugavpils novada partija"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Arvīds Kucins 1958 Daugavpils novada dome
2. Aivars Rasčevskis 1960 Daugavpils novada dome
3. Aleksejs Mackevičs 1982 Daugavpils novada dome
4. Regīna Tamane 1958 Daugavpils novada Sociālais dienests
5. Jānis Belkovskis 1956 Višķu pagasta pārvalde
6. Olesja Ņikitina 1988 Daugavpils novada dome
7. Andis Ķīsis 1968 Ilūkstes novada dome
8. Natālija Polovaja 1991 Sia "Sventes MNG"
9. Aleksandrs Sibircevs 1959 Sventes vidusskola
10. Pāvils Kveders 1993 Sēlijas āres LPKS
11. Andrejs Bruns 1967 Daugavpils novada dome
12. Silvija Razminoviča 1964 Pārtikas veterinārais dienests, robežkontroles departaments, kontroles punkts Daugavpils nodaļa
13. Jānis Briška 1992 Špoģu vidusskola
14. Inga Kuļikova 1983 Daugavpils novada pašvaldība Naujenes pagasta pārvalde
15. Kazimirs Hrapans 1962 Skrudalienas pagasta pārvalde
16. Ilmārs Skuķis 1965 ZS Ūsiņi
17. Raimonds Užulis 1982 Daugavpils novada dome, Finanšu pārvalde
18. Jānis Kudiņš 1988 Daugavpils Universitāte
Программа партии
DAUGAVPILS NOVADA PARTIJAS
Priekšvēlēšanu programma 2021. gada Augšdaugavas novada domes vēlēšanām

“Daugavpils novada partija”, piedaloties Augšdaugavas novada vēlēšanās, apzinās savu atbildību un apņemas realizēt godīgu, līdzvērtīgu un uz katru iedzīvotāju orientētu politiku, lai apvienoto novadu virzītu uz attīstību un stabilitāti.
Partijas programmā esam iezīmējuši aktuālākos darbības virzienus dažādās jomās.
Saimnieciskajā darbībā:
- īstenot finanšu politiku, kas nodrošina iespējas piesaistīt ES līdzekļus, valsts, pašvaldības un privātas investīcijas, lai vienmērīgi attīstītu visa novada teritoriju;
- izstrādājot jaunos plānošanas dokumentus, pozicionēt Augšdaugavas novadu kā attīstītu lauku teritoriju, pievilcīgu vidi ekonomiskās darbības attīstībai, kvalitatīvu pakalpojumu pieejamībai, iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai;
- piesaistīt finanšu resursus lauku ceļu uzturēšanai ar mērķi četru gadu laikā atjaunot visus perspektīvos ceļus novadā;
- piesaistot ES līdzekļus, modernizēt siltumavotus, lai samazinātu siltumenerģijas tarifu novadā;
- aktualizēt un realizēt ciematu apgaismojumu programmu;
- sadarbībā ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu atjaunot lauksaimniecības speciālistu sagatavošanas tradīcijas Višķos, izveidojot atbilstošu materiālo bāzi un infrastruktūru, lai veicinātu sadarbību starp lauku uzņēmējiem un profesionālo izglītību;
- paplašināt iespējas iegūt profesionālo izglītību Bebrenē;
- sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi turpināt darbu pie plānotā industriālā parka (Lociki) pieguļošās teritorijas pielāgošanas rūpniecības un transporta nozaru attīstībai;
- turpināt darbu pie esošā Ilūkstes novada degradēto rūpniecisko teritoriju atgriešanas ekonomiskajā apritē, piesaistot ES finansējumu, kā rezultātā tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība un jaunu darbvietu izveide novadā;
- attīstīt kūdras un inovatīvu kūdras produktu ražošanu Nīcgales pagastā.
Izglītības jomā:
- saglabāt sākumskolas un pirmsskolas izglītības iestādes maksimāli tuvu bērna dzīvesvietai, pilnveidojot materiālo bāzi ar mūsdienīgām informācijas tehnoloģijām;
- panākt, lai novada skolās tiktu nodrošināta kvalitatīva, uz kompetenču pieeju balstīta izglītība;
- realizēt atbalsta programmu pedagogiem, nodrošinot līdzfinansējumu tālākizglītībai, attīstīt veselības apdrošināšanas sistēmu un citas sociālās garantijas;
- nodrošināt brīvpusdienas visiem novada mācību iestāžu izglītojamiem, sākot ar 5.-6. gadīgo grupu audzēkņiem, līdz 12. klasei;
- turpināt bērnu un jauniešu vasaras nometņu un skolēnu vasaras nodarbinātības programmu īstenošanu;
- paplašināt materiālo atbalstu skolēniem par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskajā darbā.
Jaunatnes jomā:
- sadarbībā ar novada uzņēmējiem izveidot jauniešu nodarbinātības sistēmu, pilnveidojot tālākizglītības iespējas profesiju apgūšanā;
- nodrošināt jauniešu brīvā laika pavadīšanas un neformālās izglītības iespējas, izveidojot un pilnveidojot jauniešu centru un radošo kvartālu darbību;
- turpināt atbalstīt jauniešu organizācijas un biedrības, popularizēt un materiāli atbalstīt brīvprātīgo darbu;
- paplašināt pašvaldības stipendiju programmas iespējas, piesaistot jaunos speciālistus darbam novadā, nodrošinot viņus ar dzīvokļiem un sociālajām garantijām.
Sociālajā jomā:
- piedalīties veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanā, atbalstot ģimenes ārstu prakses, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un atbalstot sociālo uzņēmējdarbību;
- izstrādāt un atbalstīt sociālās palīdzības programmas jaunajām ģimenēm, nodrošinot bērna piedzimšanas pabalstu 300 eiro apmērā;
- materiāli atbalstīt daudzbērnu ģimeņu un reintegrēto ģimeņu bērnu uzturēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs;
- izveidot sistēmu pirmā mājokļa iegādes līdzfinansēšanai;
- turpināt attīstīt alternatīvus sociālos pakalpojumus (dienas centri, grupu dzīvokļi, mobilās vienības, drošības poga, zupas virtuve u.tt.);
- izveidot labvēlīgākus nosacījumus mājokļa pabalsta piešķiršanai.
Kultūras, tūrisma un sporta jomā:
- saglabāt un pilnveidot iesāktās tradīcijas Augšdaugavas novadā, ievērojot latgalisko, sēlisko un dažādu mazākumtautību identitāti;
- atbalstīt kristīgo konfesiju un reliģisko organizāciju darbību;
- turpināt materiālo atbalstu biedrībām un NVO sadarbības projektu realizācijai;
- atbalstīt aktīvu tūrismu, pilnveidot sporta infrastruktūru, veicināt sporta aktivitātes.

Esam gatavi uzklausīt un iedziļināties mūsu kopīgajās problēmās, izvērtēt iespējas un prioritātes, realizēt un sasniegt vēlamo rezultātu!
Kopā! Uz attīstību!