Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jānis Sadovņikovs 1961 SIA ''Rūpe'
2. Krista Rence 1987 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola
3. Svetlana Soldatova 1987 Alūksnes novada pašvaldība
4. Santa Zaharenko 1992 Bezdarbniece
5. Agris Poišs 1965 Strautiņu pamatskola
6. Elīna Akmentiņa 1988 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola
7. Solvita Rateniece 1967 Marjans SIA
8. Elīna Karaseva 1992 PIKC Smiltenes tehnikums Alsviķu teritoriālā struktūrvienība
9. Aleksandra Rakstiņa 1990 Valsts darba inspekcija
10. Daina Vērse 1966 SIA „VITALITAS”
11. Daiga Jursa 1966 SIA „VITALITAS”
12. Daiga Jaunzema 1969 Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”
13. Natālija Dubasova 1970 Alūksnes novada vidusskola
14. Ilva Cunska 1976 SIA Daina Med
15. Lāsma Petrovska 1985 SIA Alūksnes putnu ferma
16. Laura Sideja 1989 VAS Latvijas pasts
17. Svetlana Zalāne-Eglīte 1981 Bezdarbniece
18. Linda Ļebedeva 2001 IK ‘’Saulriets’’
Программа партии
Latvija nav tikai Rīga!

Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības izrāviena iespējas novados.Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuri, gudri strādājot Alūksnes novadā, izmantos reformas radītās iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus Alūksnes novadā. Veidosim jaunu Alūksnes novada pārvaldes modeli - iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem. Turpināsim iesākto projektu realizāciju, kas netika pilnā apjomā īstenoti un, kuru izpildei nepieciešams laiks.

Ģimene, cilvēks un izglītība
Pamatvērtība – cilvēks un viņa intereses. Turpināsim sekmēt tādu novada attīstību, kurā cilvēks justos drošs par rītdienu. Viena no galvenajām sociālajām vajadzībām ir darbs, par kuru jāsaņem pietiekoša atlīdzība, lai nodrošinātu interešu realizāciju. Esam pārliecināti, ka ģimene ir stipras sabiedrības pamats, tādēļ mūsu mērķis ir veselīga un pārtikusi ģimene. Mēs rūpēsimies, lai pašvaldība izvirzītu izglītību un veselības aizsardzību kā galveno prioritāti. Mēs atbalstām amatiermākslas kolektīvus, sporta biedrības un NVO darbību.

Sociālais atbalsts
Uzlabosim un vienkāršosim pabalstu sistēmu. Ar dažādiem pašvaldības instrumentiem, prioritāri atbalstīsim bērnus, it sevišķi trūcīgās ģimenēs. Veicināsim senioru mobilitāti novadā. Paredzēsim atlaides maksai par ēdināšanu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās visiem bērniem. Noteikti strādāsim pie gāzes eksplozijā cietušās mājas, Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā, sakārtošanas, lai iedzīvotāji varētu atgriezties savos īpašumos.

Veselība
Rūpēsimies par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nodrošināsim viņiem atbilstošu piekļuvi visās sabiedriskās ēkās un uzklausīsim katru, kam nepieciešama sociālā palīdzība, atbalstīsim ģimenes ārstu prakses vietas, kā arī turpināsim sniegt atbalstu veciem un vientuļiem novada iedzīvotājiem. Izstrādāsim un plānveidīgi realizēsim sociālo dzīvokļu programmu. Veicināsim slimnīcas pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem.

Kultūra un sports
Novada kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšana un jaunu tradīciju attīstība. Daudzveidīga iedzīvotāju sabiedriskā dzīve - finansiāls atbalsts mākslinieciskajai pašdarbībai. Koordinēta novada iestāžu darbība veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanā. Atbalsts novada sportistiem dalībai valsts un starptautiska mēroga sacensībās. Strādāsim, lai tiktu uzcelts jaunais sporta centrs.

Uzņēmējdarbība un attīstība
Atbalstīsim un strādāsim pie tūrisma attīstības. Iesaistīsim novada iedzīvotājus svarīgu jautājumu risināšanā, rīkojot regulāras novada iedzīvotāju sanāksmes un aptaujas. Līdzsvarosim pilsētas un lauku attīstību, piesaistot ES finansējumu. Sakārtosim infrastruktūru , lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti novadam. Sadarbosimies ar uzņēmējiem, lai sekmētu darbinieku kvalifikācijas celšanu.. Viens no mūsu mērķiem izmantojot valsts no Eiropas Atveseļošanās fonda finansējumu ir nodrošināt jaunus īres dzīvokļu māju izbūvi.

Vide, ceļi un drošība
Veicināsim novada bagātību – mežu, ūdeņu un kultūrvēsturisku objektu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Plānveidīga ielu asfaltēšana un jaunu ceļu veidošana pilsētā, pagastu centros un teritorijās, gājēju celiņu tīkla izveidošana. Izstrādāsim operatīvu plānu autoceļu apsaimniekošanā un finansiālu atbalsta sistēmu, īpašumu pieslēgšanai izbūvētajam centrālajam ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai. Palielināsim pašvaldības policijas kapacitāti un efektivitāti.

Atbalstiet mūs un veidosim Alūksnes novadu kopā!