Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Līga Langrate 1969 Alūksnes novada pašvaldība
2. Verners Kalējs 1954 "Verners un draugi" SIA
3. Modris Račiks 1974 "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS", Alūksnes rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma
4. Inese Orlova 1962 "Salusils" SIA
5. Ilze Posta 1973 "Brīnummāja" BBA
6. Vilnis Blūms 1952 "Verners un draugi" SIA
7. Evita Kalniņa 1978 "KĀRUMIŅŠ G.R." SIA
8. Natālija Irtiševa 1983 Pededzes pamatskola
9. Daniela Dobrovoļska 1995 "Jaunieši Alūksnes novadam"
10. Ilga Romānova 1959 "A.S.I.M." SIA
11. Ina Strupiņa 1966 Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "SPODRA"
12. Linda Kiete 1980 "SNOW ART" SIA
13. Ivars Sprukulis 1970 Nacionālie Bruņotie spēki MVP KS
14. Iveta Skaistkalne 1967 Rūtas Vanagas ĢĀP, SIA
15. Pāvels Melnis 1983 Auseji-2, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads
16. Amanda Kampe 1999 Pašnodarbinātā
17. Ilgvars Briedis 1996 Latvijas Republikas Zemessardze
18. Silvija Ludviga 1954 Individuālais komersants
Программа партии
MĒS TURPINĀSIM IESĀKTO DARBU UN STRĀDĀSIM!
Esam gatavi uzņemties iniciatīvu un atbildību, lai ieviestu pārmaiņas balstoties uz
mūsu pamatvērtībām – iedzīvotājiem, likumu, kārtību un profesionalitāti
ĢIMENES LABSAJŪTA
Veselība, izglītība un sociālā joma
Saglabāsim pamatskolas un brīvpusdienu līdzfinansēšanu izglītības iestādēs
Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojuma saglabāšana Alūksnes slimnīcā
Sociālo medicīnisko pakalpojumu kvalitāte un sasniedzamība pagastos, ilgstošās aprūpes namu iemītnieku labsajūta
Senioru, daudzbērnu ģimeņu, invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošana
Sadarbībā ar Bāriņtiesu rūpēsimies par bērniem
Atbalsts Barikāžu dalībniekiem
Ar Aizsardzības ministriju, NBS strādāsim pie jauna PII izveides, peldbaseina būvniecības
Veicināsim jauno speciālistu atgriešanos novadā
Atbalstīsim jaunsardzes, zemessardzes un mazpulku darbību
Veicināsim izglītības kvalitātes celšanu, meklēsim iespēju jauniešiem iegūt profesionālo vai arodizglītību novadā
Kultūra, Sports
Atbalsts novada amatierkolektīviem, īpaši bērnu, tradicionālo prasmju meistariem, novadpētniecībai, Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto un izkopto novada unikālo vērtību saglabāšana
Novada bibliotēkas labiekārtošana
Skaidri noteikumi sporta klubu, biedrību atbalstam
Attīstīsim aktīvās sporta atpūtas vietas, laukumus, Mežiniekus kā ziemas sporta centru
Uzcelsim Alūksnes Sporta halli

DARBS
Uzņēmējdarbība
Ar Gulbenes un Balvu novadiem izveidosim Speciālo ekonomisko zonu
Atbalsts mājražotājiem
Augstas pievienotās vērtības uzņēmumu piesaiste novadam sadarbībā ar augstskolām, LTRK, u.c.
Biznesa inkubators, jaunuzņēmumu hakatons
Ieinteresēta pašvaldības attieksme pret komersantiem, iespēja ikvienam saņemt kvalitatīvas konsultācijas uzņēmējdarbībā
Novada uzņēmumu kooperācija, sadarbība, t.sk. publiskās-privātās partnerības ieviešana, starptautiskas pieredzes iespējas
Novada uzņēmumu un iestāžu kultūras, sporta dienas
Tūrisms
Jaunu tūrisma objektu un Alūksnes novada stāsta radīšana, ņemot vērā pilsētas un novada vēsturi
Visu sezonu tūrisma attīstība, nodrošinot nepārtrauktu tūristu piesaisti novadam, tūrisma objektu- klasteru veidošana
Labiekārtotas novada ūdenstilpju teritorijas
Tematisku taku maršrutu izveide

MĀJA, VIDE UN INFRASTRUKTŪRA
Pilsēta, pagasti- identitāte un attīstība
Strādāsim visos līmeņos, lai atjaunotu dzīvojamo fondu, uzsākot īres dzīvokļu mājas celtniecību novada speciālistiem
Gar skolām un dzīvojamo māju tuvumā izveidosim ātruma slāpētājus un pārredzamas gājēju pārejas
Veloceliņu, gājēju celiņu tīkla programmas izveide
Novada apzaļumošanas un kultūrainavas attīstības plāns, meža parku labiekārtojums
Alūksnes Kapsētas pussalas sakārtošana- takas, apgaismojums, ūdens ņemšana, u.c.
Programma privātmāju un daudzdzīvokļu māju renovācijai, komunikāciju izbūves līdzfinansējums apbūves teritorijās
Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi pagastos un pilsētā, stāvlaukumu, atpūtas, bērnu rotaļu zonu izveidošana
Jauna koncepta pilsētvide- droša iedzīvotājiem un viesiem
Sadarbība ar SM par novadā esošo valsts ceļu uzturēšanu, t.sk. Alūksne- Kalniena, Austrumu stīga atzars
Pašvaldības ceļu uzturēšanas kvalitātes palielināšana sadarbībā ar LVM un pieguļošo teritoriju uzņēmējiem, zemniekiem

PAŠVALDĪBAS DARBS
Aktīvi pārstāvēsim novada intereses ministrijās un Saeimā
Izstrādāts aktuāls novada attīstības plāns, visu līmeņu izglītības, kultūras, sporta u.c. darba stratēģijas, ilgtermiņa plāni
Uzklausot iedzīvotājus, veidosim atbildīgu pārvaldes modeli
Interaktīva pašvaldības mājaslapa ierosinājumiem un priekšlikumiem
Izveidota novada speciālistu datu bāze
Kapitālsabiedrību, iestāžu un pārvalžu finanšu, cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana, iespēja izveidot komunālo pakalpojumu kopuzņēmumu
Novada būvniecības procesu darba kvalitātes uzlabošana
Pašvaldības konkursu un iepirkumu norise, atbilstoši augstākajai profesionālajai kompetencei
Objektīva amatpersonu kvalifikācijas izvērtēšana, ieviesta iestāžu kvalitātes kontroles sistēma, atbalsts darbiniekiem
Pārdomātas investīcijas
Labas pārvaldība
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām
Racionāla pašvaldības budžeta plānošana un skaidrošana, nosakot prioritātes- izglītība, medicīna, satiksme, sabiedrības līdzdalības budžets pārdomātām un nozīmīgām sabiedrības vajadzībām
Vērsīsimies un piedzīsim zaudējumus par pašvaldībai nodarītu finanšu līdzekļu šķērdēšanu, nepieļausim korupciju
Precizēsim pašvaldības īpašumu atsavināšanas kārtību, novirzot daļu iegūto līdzekļu attiecīgajai pagasta pārvaldei.