Самоуправлений выборы 2021

Zaļo un Zemnieku savienība

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Evija Vectirāne 1980 Jaunjelgavas novada dome
2. Aigars Stuglis 1968 ZS "SIlarozes"
3. Dace Svētiņa 1970 Kokneses novada dome
4. Aivars Dronka 1963 SIA AD Investīcijas
5. Liāna Gasiņa 1974 Sunākstes pagasta pārvalde
6. Jānis Bergmanis 1962 PĻAVIŅU NOVADA DOME
7. Gundega Zarāne 1971 Jaunjelgavas novada dome
8. Lauris Vāvers 1989 SIA EKORN
9. Rudīte Lauriņa 1966 Jaunjelgavas novada dome
10. Guntis Bokalders 1972 bezdarbnieks
11. Marina Lubgāne 1964 Aizkraukles novada vidusskola
12. Aigars Ruciņš-Vējiņš 1974 Sia Vēri Z
13. Miks Kaidaks 1991 pašnodarbinātais
14. Normunds Raubiška 1971 Jaunsardzes Centrs
15. Reinis Miglāns 1995 Zemessardzes 55.kājnieku bataljons
16. Valdis Puida 1958 Daudzeses pamatskola
17. Māris Rēķis 1977 ZS 'Sapieši"
Программа партии
Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu mērķis ir attīstīts novads, kur galvenā vērtība ir sakoptā, tīrā vidē mītošs cilvēks, spējīgs nodrošināt savu ģimeni. Novads, kurā ikviena attālā pagasta iedzīvotāja vajadzības un vēlmes tiks saklausītas un virzītas uz pozitīvu risinājumu.

Ekonomikā un uzņēmējdarbībā:
• Sadarbībā ar LLKC un citām organizācijām, piesaistīt uzņēmējdarbības konsultantu ar specialitāti mārketingā, zināšanām IT jomā, darba drošībā un tulkošanā, lai stiprinātu saikni ar esošajiem uzņēmumiem un sniegtu atbalstu mazajiem uzņēmējiem;
• Izveidot amatniecības centru – radot iespējas mūsu amatniekiem un mājražotājiem darboties koordinēti, atbilstošās telpās un saņemt kvalificētu atbalstu;
• Turpināt piesaistīt ES un citus pieejamos ārvalstu finanšu instrumentus, īpašu vērību veltot uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstības projektiem un mazajiem lauku ceļiem;
• Veidot sadarbību ar citiem novadiem tūrisma jomā, popularizēt un atbalstīt novadā darbojošos lauku tūrisma uzņēmumus un tūrisma objektu apsaimniekotājus. Pagastu centros izvietot tūrisma informācijas centrus;
• Iesaistīties meliorācijas sistēmu atjaunošanā pašvaldības īpašumos, kā arī mazo upju tīrīšanas programmās;
• Sadarbībā ar uzņēmējiem veidot un īstenot efektīvu un pārskatāmu Daugavas baseina apsaimniekošanas plānu. Papildināt Daugavas baseinu un novadā esošos ezerus ar zivju krājumiem, veicinot nozveju un makšķerēšanu;
• Sniegt atbalstu krīzē (ne tikai COVID 19) nonākušajiem ražotājiem, ieviešot nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu sistēmu.

Izglītībā:
• Turpināt nodrošināt pašvaldības apmaksātu bērnudārzu, saglabāt brīvpusdienas visās pamatskolu klasēs.
• Saglabāt esošās vidusskolas, panākot to specializāciju (atbilstoši jaunajai kompetenču izglītībai), papildus vispārizglītojošai programmai un patriotiskajai audzināšanai jauniešiem sniedzot iespēju apgūt profesionālās izglītības kursu vai praktiskas iemaņa. Profesionālā ievirze jau pamatskolās;
• Izveidot un ieviest pedagogu atbalsta sistēmu izglītības iestādēs, lai novērstu pedagogu “izdegšanu” darba vietās;
• Modernizēt un labiekārtot skolas un to apkārtni;
• Stimulēt bērnu un jauniešu spēju un talantu attīstību, saglabājot un pilnveidojot esošās mūzikas un mākslas skolas pagastos un pilsētās;
• Izveidot saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas skolu brīvlaikos, organizējot dienas nometnes novada bērniem un jauniešiem;
• Veicināt novada iedzīvotāju iespējas mūžizglītības un interešu izglītības jomās, atjaunojot arī vakarskolas un tālmācības formātu.

Sociālajā jomā:
• Prioritāte ir ģimenes ar bērniem un vientuļie seniori;
• Uzlabosim kritērijus, kas nosaka pabalstu un citu sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību;
• Rūpēties par taisnīgu līdzekļu sadalījumu maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem, pretim prasot iesaistīšanos sabiedriskajos darbos, piemēram, novada labiekārtošanā u.c.;
• Atbalstīt un veicināt modernu, arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem viegli pieejamu, novada ģimenes ārstu prakšu telpu izveidi, piesaistot ES līdzekļus.


Sportā un kultūrā:
• Veicināt pieejamu un iedzīvotājiem interesējošu sporta veidu attīstību novadā;
• Atbalstīt tautas sporta pasākumu rīkošanu, sporta svētku tradīciju atjaunošanu;
• Pilnveidot sporta infrastruktūru;
• Sniegt atbalstu perspektīviem sportistiem;
• Īstenot un atbalstīt veselības veicināšanas iniciatīvas;
• Turpināt atbalstīt tautas mākslas kolektīvu pastāvēšanu un izaugsmi visās vecuma grupās.
• Kopt un attīstīt nacionālās vērtības, kultūru un latviskās tradīcijas, saglabāt katra pagasta un pilsētas pašreizējo identitāti un tradīcijas;

Novada dzīves vidē
• Slēdzot stipendiju līgumus, motivēt un piesaistīt jaunus, kvalificētus speciālistus izvēlēties Aizkraukles novadu kā savu darba vietu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus medicīnas aprūpes un citus nepieciešamos pakalpojumus;
• Attīstīt ikvienam saprotamu un pieejamu novada pārvaldes struktūru, pagastu un pilsētu pārvalžu struktūru, sniegt saprotamu un viegli uztveramu informāciju par pašvaldības līdzekļu izlietojumu un plānoto attīstību;
• Turpināt apdzīvoto vietu apgaismojuma, ūdenssaimniecības, apkures sistēmu uzlabošanu un apzaļumošanu;
• Rūpēties par aktīvās atpūtas vietu izveidi un paplašināšanu pagastos un pilsētās, tai skaitā Aizkrauklē;
• Izveidot dzīvnieku pastaigu laukumus;
• Izveidot sistēmu jauno ģimeņu piesaistei dzīvei Novada pagastos un pilsētās, tai skaitā piedāvājot iegādāties apbūves zemi mājokļu būvniecībai;
• Veidot pašvaldības īres dzīvokļus arī jaunajām ģimenēm;

Par zaļiem laukiem un spēcīgiem cilvēkiem tajos!