Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas Krievu savienība"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ludmila Ušakova 1959 Aizkraukles novada dome
2. Deniss Ignatjevs 1987 SIA „AVENIJA” VP
3. Jeļena Beskorovainaja 1963 SIA „VELEXAUTO”
4. Nikolajs Sokolovs 1951 Černobiļa sabiedrība Aizkraukles novadā
5. Valija Mūrniece 1950 Aizkraukles domes dzīvokļu komisija
6. Viktors Ivančikovs 1945 Pašnodarbināta persona
7. Broņislava Voroņecka 1966 Pašnodarbināta
8. Aleksandrs Sidorovs 1982 SIA Aļbotrans
9. Valentīna Ļistkova 1953 Seces pagasta pamatskola
10. Anatolijs Morgunovs 1954 Pašnodarbinātājs
11. Ludmila Zīvere 1976 Kompānija „DO TERRA ESSENTIAL OILS UN WELNESS”
12. Voldemārs Jeromans 1963 Pašnodarbinātājs
13. Valentīna Tkača 1960 Pensionāre
14. Juris Puriņš 1960 Invalīds
15. Beatrise Samanta Tretjakova 2000 SIA Misha The Barber
16. Maksims Jurins 1989 SIA AKZ
17. Valentina Lazareva 1949 Pensionāre
18. Mihails Vorobjovs 1935 Krievu kopiena „LAD”
19. Tatjana Logačova 1962 Mājsaimniece
20. Boriss Dmitrijevs 1934 Krievu kopiena „LAD”
21. Ludmila Grundule 1954 Pensionāre
Программа партии
Mūsu mērķis ir uzlabot un sakārtot dzīvi Aizkraukles novadā visu iedzīvotāju labā,
saglabāt un attīstīt to labāko, kas jau ir izveidots novadā, tajā skaitā vides labiekārtošanas
jomā, un uzlabot tādas jomas, kā sociālais nodrošinājums, ekonomiskā attīstība un kultūras
politika.
Pašvaldības pārvaldē:
- nodrošināsim atbildīgo un prātīgo pašvaldības resursu izmantošanu;
- piesaistīsim ES finansējumu pašvaldības projektu realizēšanai infrastruktūras, vides,
izglītības un kultūras attīstībai;
- nodrošināsim līdzsvarotu finanšu resursu sadali katrai novada pilsētai un pagastam;
- izpētīsim pilsētas administrācijas štata lietderību, nepieciešamības gadījumā
samazināsim amatu skaitu;
- nodrošināsim pašvaldības atsaucību iedzīvotāju ierosinājumiem, kas ienāk
pašvaldības tīmekļa vietnē, tajā skaita attiecībā uz novada teritorijā veikto
labiekārtošanas darbu kvalitāti;
- uzstādīsim GPS iekārtas visam pašvaldības autotransportam, padarot tā
izmantošanu efektīvu un pārskatāmu;
- sakārtosim ielu apgaismojumu novadā;
- atbalstīsim ar konsultācijām un citu palīdzību daudzdzīvokļu māju īpašniekus
siltināšanas projektu izstrādē un realizācijā;
- novada pašvaldības mājaslapā publicēsim informāciju par veiktajiem darbiem,
pašvaldības finanšu un pamatlīdzekļu izmantošanu.
Uzņēmējdarbībā un nodarbinātībā:
- samazināsim nekustamā īpašuma nodokli uzņēmējiem, ja viņu darbības rezultātā tiks
radītas jaunas darba vietas novada iedzīvotājiem;
- piedāvāsim pašvaldības īpašumā esošo zemi un ēkas jaunu uzņēmumu izveidei vai
esošo darbības optimizēšanai;
- stiprināsim sadarbību starp novada pilsētām un pagastiem tūrisma jomā, atbalstīsim
esošo tūrisma objektu pilnveidi un jaunu tūrisma objektu un maršrutu izveidi;
- turpināsim organizēt pasākumu “Uzņēmēju dienas Aizkraukles novadā” un konkursu
„Gada uzņēmējs”, katru gadu mainot tā rīkošanas vietu (Skrīveros, Jaunjelgavā,
Pļaviņās, Koknesē, Aizkrauklē, Neretā);
- ieklausīsimies galvenajos nodokļu maksātājos, pieņemot pašvaldības lēmumus
jomās, kas saistītas ar šo uzņēmumu darbību;
- nodrošināsim sadarbību ar Eiropas reģioniem, kuros pie varas atrodas
Eiropas Brīvās alianses (Tatjanas Ždanokas eiropartijas) brālīgās partijas.

Sociālā palīdzībā:


- pilnveidosim sociālo pabalstu sistēmu, ieviesīsim jaunu principu sociālajā palīdzībā:
nevis trūcīgie nāk pēc palīdzības, bet palīdzība nāk pie trūcīgajiem;
- pakāpeniski palielināsim vienreizējo pabalstu par bērna piedzimšanu līdz 500 EUR;
- palīdzēsim pielāgot mājokļus personām ar īpašām vajadzībām un sadarbosimies ar
nevalstiskajām organizācijām, kas sniedz sociālo palīdzību;
- nodrošināsim brīvpusdienas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs un vidusskolās;
- sniegsim daudzveidīgu atbalstu audžu- un daudzbērnu ģimenēm;
- atbalstīsim projektus senioru iesaistīšanai sabiedriskajā dzīvē novadā;
- nodrošināsim ekskursijas, vasaras nometnes, kā arī ārpusskolas nodarbībās bērniem
un jauniešiem, t. sk. ar īpašām vajadzībām.
-
Izglītības, kultūras un sporta jomā:
- attīstīsim aizsāktās novada kultūras un sporta dzīves tradīcijas, novadā pasākumu
kalendārā latviešu svētkus papildināsim ar kultūras pasākumiem, kas atbilst krievu
un citu nacionālo kopienu tradīcijām;.
- nodrošināsim interaktīvo mācību līdzekļu izstrādāšanu, latviešu un krievu valodā;
- veicināsim jauniešu iesaisti viņiem piemērotu kultūras un sporta pasākumu
organizēšanā, finansiāli atbalstīsim viņu idejas un projektus;
- atbalstīsim deju un dziesmu, nacionālo kultūru pašdarbības kolektīvus, veicināsim
jaunradi;
- veidosim jaunas un uzlabosim esošās atpūtas vietas novadā, t. sk. brīvā dabā;
- ieviesīsim pilsētas ilgtermiņa plānošanā pieminekļu un mākslas objektu izvietošanu
Aizkraukles novada teritorijā;
- visās apdzīvotās vietās pēc iedzīvotāju pieprasījumā izveidosim suņu pastaigu
laukumus, izvietosim atkritumu tvertnes;
- nodrošināsim novada teritorijā kapsētu sakopšanu un uzlabosim piebraucamo ceļu
kvalitāti;
- būvēsim jaunu veloceliņu;
- atbalstīsim novadnieku iesaisti talku rīkošanā, lai sakoptu teritorijas;
- rīkosim konkursus "Sakoptākā sēta/māja/iestāde" visā novada teritorijā.
Aizkraukles novads atrodas pašā Latvijas centrā! Mūsu novadam jākļūst par
ekonomikas un kultūras attīstības centru!
Kopā mums tas izdosies!