Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai", VIDZEMES PARTIJA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Leons Līdums 1957 Aizkraukles novada pašvaldība
2. Dainis Vingris 1967 Kokneses novada dome
3. Andris Zālītis 1968 Skrīveru novada dome
4. Andrejs Kačkāns 1955 SIA "Laktiņi K"
5. Andris Golovackis 1963 Valsts Meža dienests, Sēlijas virsmežniecība, Aizkraukles mežniecība
6. Viktorija Trukša 1961 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
7. Arvis Upīts 1991 Aizkraukles novada pašvaldība
8. Anita Ostrovska 1962 Jaunjelgavas novada dome
9. Dāvis Kalniņš 1986 Kokneses sporta centrs
10. Uldis Dzērve 1970 Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
11. Zane Romanova 1980 Aizkraukles Interešu izglītības centrs
12. Viktors Dudars 1970 SIA "Juniperus"
13. Didzis Bērziņš 1983 Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
14. Valdis Padoms 1978 Aizkraukles Sporta Centrs
15. Rihards Krauklis 1990 SIA ”Hanza-elektro”
16. Edgars Bricis 1974 AS "Sadales tīkls"
17. Ingūna Grandāne 1970 “IMIga” SIA
18. Nauris Smirnovs 1987 ZS "Pumpuri"
19. Iveta Krastiņa 1963 Pļaviņu novada ģimnāzija
20. Uldis Albiņš 1960 Jaunjelgavas novada dome
21. Armands Kasparāns 1981 AS „Sadales tīkls”
22. Einārs Zēbergs 1956 Aizkraukles novada pašvaldība
Программа партии
Latvija nav tikai Rīga!

Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kas gatavi strādāt Aizkraukles novada attīstībai, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus, radītu darbavietas ar konkurētspējīgu atalgojumu, piesaistītu investīcijas un veicinātu visa novada līdzsvarotu attīstību. Atbilstoši teritoriālajai reformai veidosim jaunu novada pārvaldes modeli, izmantojot savu kompetenci, komunicējot un pamatojot pieņemtos lēmumus un iesaistot novada iedzīvotājus.

Pārvaldība un līdzdalība
Attīstīsim caurspīdīgu, efektīvu novada pārvaldi, kurā iesaistīti dažādi sabiedriskie centri. Veicināsim iedzīvotāju iniciatīvas, piedalīšanos un iesaisti lēmumu izstrādē un pieņemšanā, veidosim iespēju iesaistīties budžeta izstrādē. Turpinot labo praksi, atbalstīsim un stiprināsim nevalstiskās organizācijas.

Ģimenēm, iedzīvotājiem draudzīga pašvaldība
Radīsim vidi, kurā gan pilsētu, gan pagastu iedzīvotāji justos piederīgi Aizkraukles novadam un varētu ar lepnumu to saukt par savām mājām. Veidosim draudzīgu un pieejamu vidi ikvienam iedzīvotājam, uzturot un attīstot esošās, kā arī radot jaunas aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Veicināsim tādu lēmumu pieņemšanu, kas uzlabotu demogrāfisko situāciju.

Pieejama, iekļaujoša un mūsdienīga izglītība
Sekmēsim izglītības kvalitāti visos vecumposmos, nodrošinot mūsdienīgu mācību procesu un vidi. Nodrošināsim visu bērnu izglītības apguvi iespējami tuvu dzīvesvietai. Veidosim motivācijas programmas gan esošajiem, gan topošajiem pedagogiem, interešu izglītības iespējas visiem novada bērniem un jauniešiem. Stiprināsim mūžizglītības iespējas novadā.

Uzņēmējdarbība, investīcijas, izaugsme
Turpināsim labo praksi, visā novadā atbalstot uzņēmējdarbību, radot motivācijas un finansiālā atbalsta mehānismus jaunu uzņēmumu tapšanā, esošo attīstībā un pieejamā finansējuma apguvē. Stiprināsim digitālos pakalpojumus, zaļās tehnoloģijas, inovācijas, rūpniecību un radošās industrijas kā Aizkraukles novada ekonomikas pamatu. Kopā ar investoriem veidosim un attīstīsim jaunas darba vietas visā novadā, dodot attīstības iespējas arī tradicionālām saimniekošanas formām.

Sociālā drošība un atbildība
Lai veicinātu iedzīvotāju labklājību, atbildīgi ieguldīsim līdzekļus sociālajā jomā un nodrošināsim atbalstu ģimenēm ar bērniem, maznodrošinātajiem un senioriem, kas līdzvērtīgi pieejams visa novada teritorijā. Radīsim iespējas izrauties no maznodrošināto statusa, bērniem augt ģimenēs, senioriem būt aktīviem un kvalitatīvi līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē. Sekmēsim institūciju un iedzīvotāju līdzdalību kārtības un drošības nodrošināšanā un indivīda tiesību aizsargāšanā.

Infrastruktūras attīstība un mājokļu politika
Turpināsim piesaistīt līdzekļus un īstenot projektus, lai attīstītu infrastruktūru, kas nodrošinās pieejamu un labvēlīgu vidi gan dažādām iedzīvotāju grupām, gan uzņēmējiem. Atbalstīsim tādas infrastruktūras izveidi un attīstību, kas ļaus efektīvi savienot visus novada pagastus un pilsētas. Sniegsim atbalstu mājokļu energoefektivitātes palielināšanai, rosināsim pilnveidot apsaimniekošanu, attīstot vienotu, pārskatāmu un saprotamu sistēmu. Attīstīsim zaļu dzīvesveidu, pilnveidosim un nodrošināsim atkritumu šķirošanas iespējas visā novadā.

Kultūra, sabiedriskā dzīve un tūrisms
Nodrošināsim daudzveidīgu kultūras pasākumu piedāvājumu dažādu vecumu un interešu iedzīvotājiem. Saglabāsim kultūras mantojuma savdabību un nodosim to nākamajām paaudzēm. Atbalstīsim sabiedrības iesaisti interešu un amatiermākslas kolektīvos. Radīsim vienotu tūrisma stratēģiju jaunajā novadā, veicinot tūrisma objektu radīšanu un attīstīšanu, piesaistot investīcijas un projektu līdzekļus. Attīstīsim aktīvo un ūdens tūrismu, veidosim vienotu pārrobežu tūrisma piedāvājumu ārvalstu tūristu piesaistei.

Sports un veselība
Rūpēsimies par kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamību visā novadā. Pilnveidosim sporta aktivitāšu piedāvājumu, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu. Veidosim sportiskas izaugsmes iespējas bērniem, jauniešiem, amatieriem un profesionāļiem. Attīstīsim tautas sportu, sakārtosim, pilnveidosim sporta bāzes un uzlabosim āra aktivitāšu iespējas.

Mūs vieno mērķis attīstīt, pilnveidot un uzlabot! Ieklausīsimies viedokļos un sadarbosimies, meklējot risinājumus. Veicināsim attīstību un iedzīvotāju labsajūtu savā dzīves vietā. Radīsim jaunas iespējas, saglabājot paveikto un sasniegto.

Veidosim novadu kopā!