Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aigars Lukss 1971 Pļaviņu novada dome
2. Anželika Legante 1975 SIA "So smart"
3. Maruta Lāce-Stalidzāne 1973 SIA "Biznesa augstskola Turība"
4. Jānis Jubass 1971 AS "Latvijas valsts meži"
5. Mārtiņš Daģis 1976 SIA "ECOS"
6. Signe Krievāne 1986 Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale"
7. Jānis Bērziņš 1970 SIA "Berico"
8. Jānis Liepiņš 1964 ZS "Saulstari"
9. Matīss Bebrišs 1989 AS "Latvenergo"
10. Velga Gredzena 1962 PII "Bitīte" Bebru pagastā
11. Vladislavs Judins 2001 Biedrība "Morfejus"
12. Jolanta Nīcgale 1973 Pļaviņu novada ģimnāzija
13. Artis Zvejnieks 1978 AS "Latvijas valsts meži"
14. Elita Kaņepēja 1977 Pļaviņu novada dome
15. Valdis Silovs 1990 Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
16. Solveiga Gaigalniece 1970 Aizkraukles profesionālā vidusskola
17. Anna Cirmeniece 1971 SIA "Astarte - Nafta"
18. Danute Podvinska 1974 Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
19. Ilona Morozova 1973 SIA "Rīgas Dzemdību nams"
20. Rihards Štrauss 1983 Pašnodarbinātais
21. Modrīte Bičevska 1972 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Pļaviņu nodaļa
22. Jānis Ikaunieks 1942 pensionārs
Программа партии
VĪZIJA:
Jaunais Aizkraukles novads – vienmērīgi attīstīta teritorija, ar pievilcīgu, modernu un konkurētspējīgu novada centru.

INFRASTRUKTŪRA UN MOBILITĀTE
Izstrādāsim ilgtspējīgu novada mobilitātes (t.sk. velotransporta) koncepciju, lai nodrošinātu tam paredzētās infrastruktūras attīstību visā teritorijā.
Nodrošināsim vienotu novada ceļu/ielu atjaunošanas, remontu un uzturēšanas plānu.
Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām un atbildīgām institūcijām veicināsim novadam svarīgu valsts autoceļu atjaunošanu.

ĒKAS, ZEMES, LAUKSAIMNIECĪBA
Veicināsim ēku energoefektivitātes projektu īstenošanu, lai samazinātu iedzīvotāju komunālo pakalpojumu izmaksas ilgtermiņā, paaugstinot dzīves vides kvalitāti.
Sekmēsim bioloģiskas un ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, vietējās produkcijas realizāciju.
Nodrošināsim vienotu un racionālu pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanu.

IZGLĪTĪBA
Turpināsim mācību iestāžu labiekārtošanu, nodrošinājumu ar jaunākām informācijas tehnoloģijām un materiālo bāzi.
Atbalstīsim novada ECO skolu programmas, veicināsim to aktivitātes visās izglītības iestādēs.
Sadarbosimies ar augstskolām, lai studentus iesaistītu novada attīstības projektu izstrādē un realizācijā.
Rosināsim augstskolas filiāles izveidi novadā, piesaistot augsti kvalificētus mācībspēkus un veicinot novada atpazīstamību.
Sekmēsim iedzīvotāju izglītošanu – semināri un diskusijas par finansējuma piesaisti un apguvi, veselīgu dzīvesveidu, vecāku un bērnu savstarpējām attiecībām.
Uzsāksim partnera piesaisti pirmsskolas vecuma bērnu attīstības centra izveidei, kurā tiktu izmantotas inovatīvas izglītošanas metodes.

JAUNATNE
Veidosim sadarbības un rīcības plānu ar jaunatni pārstāvošām organizācijām – Jauniešu domi, NVO u.c.
Veicināsim esošo jauniešu centru darbību un atbalstīsim iedibinātās tradīcijas.
Kopā īstenosim ES fondu un vietējos projektus, organizēsim pasākumus un aktivitātes.

PAŠVALDĪBA
Centralizēsim administrāciju, savukārt tiešo pakalpojumu sniegšanu nodrošināsim uz vietas pagastu centros un novada pilsētās.
Attīstīsim efektīvu un ekonomisku pārvaldes struktūru.
Veiksim ilgtermiņa investīciju plāna izvērtēšanu un aktualizēšanu atbilstoši novada attīstības prioritātēm un jaunajai attīstības programmai.
Organizēsim un atbalstīsim iedzīvotāju padomju izveidošanu, ieviesīsim līdzdalības budžeta principu, lai nodrošinātu iedzīvotāju interešu un vajadzību realizāciju.

SPORTS, KULTŪRA
Aktivizēsim tautas sportu, aktīvu dzīvesveidu, kā arī esošās infrastruktūras plašāku pieejamību.
Izmantojot esošo sporta infrastruktūru, piesaistīsim Latvijas un starptautiska līmeņa sporta pasākumus.
Atbalstīsim kultūras dzīves attīstību, saglabājot esošās un veidojot kopīgas novada tradīcijas.
Sekmēsim pašdarbības kolektīvu darbību, nodrošinot to dalību valsts un novada pasākumos.
Turpināsim kultūras jomas infrastruktūras labiekārtošanu un racionālu attīstību.

TŪRISMS
Izstrādāsim vienotu ilgtermiņa tūrisma attīstības koncepciju un rīcības plānu.
Veicināsim esošo vēstures, kultūras un tūrisma objektu atpazīstamību un attīstību, īstenojot mūsdienīgus risinājumus.
Organizēsim ūdens tūrismam būtisku upju posmu sakopšanu un maršrutu izstrādi, radot tam kvalitatīvu vidi.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Realizēsim uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus – ES projektu semināri, izstādes, konferences, tirdziņi, konkursi u.c.
Nodrošināsim visu novada pašvaldības uzņēmumu darbības auditu, lai izveidotu ekonomisku un efektīvu darbības modeli, ar vienotu un ērtu pašvaldības pakalpojumu pieejamību.
Atbalstīsim jaunu ražošanas uzņēmumu ienākšanu novadā, radot jaunas darba vietas.

SOCIĀLĀ JOMA
Veidosim vienotu, efektīvu sociālā atbalsta sniegšanas kārtību.
Uzlabosim iespējas aprūpes pakalpojuma saņemšanai mājās.
Sadarbosimies ar labdarības organizācijām.
Sekmēsim audžuģimeņu veidošanu.
Rūpēsimies par drošu un stabilu sociālo pakalpojuma grozu.

ATTĪSTĪBA UN VIDE
Nodrošināsim efektīvu un mērķtiecīgu ES fondu un citu finanšu instrumentu piesaisti un projektu īstenošanu.
Turpināsim parku, atpūtas zonu, rotaļu un sporta laukumu attīstību.
Atbalstīsim privātās iniciatīvas novada dažādu nozaru attīstībai.
Veicināsim ūdens infrastruktūras izveidi un labiekārtošanu.
Attīstīsim pašvaldības policijas darbu, nodrošinot sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanu novada teritorijā.
Veidosim Aizkraukles novada centru ar Eiropas līmeņa infrastruktūras objektiem, piesaistot starptautiska līmeņa pasākumus un norises.