Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jānis Brokāns 1969 SIA Vidzemes koka mājas
2. Deniss Vigovskis 1981 Laine Skogkunnskap AS (Norvēģijas karaliste)
3. Dace Zemzare 1970 Daudzeses pamatskola
4. Gundars Spriņģis 1961 Aizkraukles novada pašvaldība
5. Inga Baginska 1961 Pļaviņu novada ģimnāzija
6. Kristīne Galstjana 2000 Transcom Wordwide Latvia SIA
7. Sandra Trakina 1967 Skrīveru bērnu biblitēka
8. Ralfs Eihentāls 1999 Students
9. Tatjana Žiško 1986 Sociālās aprūpes centrs Ziedugravas
10. Normunds Žuks 1984 SIA Dok
Программа партии
Aizkraukles novads nav tikai Aizkraukle. Jebkurš mūsu jaunā novada ciemats, pagasts un pilsēta ir uzmanības vērti un gaida attīstību. Nepieļausim attīstībai iezīmēto līdzekļu novirzīšanu kādai atsevišķai novada teritorijas daļai. Rūpējoties par novada attīstību, sadarbosimies ar visām atbildīgām ministrijām. Pašvaldībai ir jāpilda Likumā par pašvaldībām noteiktās funkcijas, jāsniedz pakalpojumi, kuri nepieciešami novada iedzīvotājiem. Sabiedrības interesēm jābūt pirmajā vietā! Darām!
SABIEDRĪBA
Mūsu jaunais Aizkraukles novads ir vieta, kur dzīvojam, mācāmies, strādājam, audzinām bērnus. Te ikvienam jājūtas droši par savu šodienu un rītdienu. Aizkraukles novadu – mūsu kopīgās mājas – jāturpina kopt un attīstīt. Tas jādara cilvēkiem, kuriem uzticaties. Novada attīstības veicināšanai sadarbosimies ar visām NVO un novada iedzīvotājiem.
EKONOMIKA, UZŅĒMĒJDARBĪBA
Izvērtējot Aizkraukles novada ekonomiskās attīstības iespējas, nodrošināsim atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, izstrādājot pašvaldības programmu mazā, ģimenes biznesa, kā arī sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai ar mērķi panākt visa novada teritorijas daļu līdzsvarotu attīstību. Novadā ir jāiedzīvina sociāli atbildīgas politikas princips, īpašu uzmanību veltot jauniešu nodarbinātības problēmu risināšanai, investīciju piesaistei.
MEDICĪNA, SOCIĀLIE JAUTĀJUMI
Aizkraukles medicīnas centrs jāatgriež pašvaldības īpašumā, peļņa jānovirza centra attīstībai, lai varētu paplašināt piedāvājamo pakalpojuma klāstu, uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt jaunu medicīnas speciālistu piesaisti. Saglabāsim esošās atlaides pensionāriem sabiedriskajā transportā, kur tās jau ir ieviestas. Nodrošinot vienotu sociālās palīdzības politiku visā novadā, veicināsim komunikāciju starp atbildīgajiem dienestiem un iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama palīdzība. Piešķirsim atlaides novada iedzīvotājiem un līdzfinansējumu visām novada personām, kas uzturas novada sociālās aprūpes iestādēs. Sekmēsim sociālās sfēras darbinieku atalgojuma palielināšanu ar mērķi piesaistīt jaunus speciālistus, tādejādi uzlabojot arī pakalpojumu kvalitāti.
VIDE, INFRASTRUKTŪRA
Uzlabosim atkritumu apsaimniekošanas efektivitāti, jo vēlamies dzīvot tīrā, sakoptā vidē. Sadarbībā ar VARAM un, piesaistot Eiropas fondus, veiksim novada degradēto teritoriju rekultivāciju. Veicināsim daudzdzīvokļu māju siltināšanu, paaugstinot mājokļu energoefektivitāti, tādējādi samazinot iedzīvotāju rēķinus. Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā novadā jārada godīga konkurence ar skaidru un saprotamu līdzekļu izlietošanas kārtību. Izvērtēsim iespējas organizēt mikroautobusu satiksmi vietās, kur sabiedriskā transporta kustība nenotiek.
IZGLĪTĪBA, JAUNATNE
Saglabāsim esošās izglītības iestādes, ceļot to kvalitāti un nodrošinot skolu digitalizāciju, padarot izglītības procesu maksimāli vienkāršāku un pieejamāku. Izglītības un citu iestāžu materiāli tehniskai bāzei jābūt atbilstošai mūsdienu prasībām! Ieviesīsim bezmaksas ēdināšanu novada pirmsskolas izglītības iestādēs. Nodrošināsim adekvāti apmaksātus asistentus bērniem ar īpašām vajadzībām bērnudārzos un skolās. Veicināsim interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas novadā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem, plānojot resursus nometņu, rotaļu laukumu ierīkošanai, kā arī jauniešu domes centru izveidošanai katrā pagastā un pilsētā. Iespējami efektīvāk iesaistīsim jauniešus domes darbā, fiksējot idejas, piesaistot jaunatnes lietu speciālistus ar mērķi dot padomus un sniegt idejas (jauniešu) domes darbībai. Rosināsim atbalsta pasākumus jauniešiem prakses un darba vietu nodrošinājumā novada teritorijā.
KULTŪRA, SPORTS, TŪRISMS
Saglabāsim visas esošās kultūras iestādes, bibliotēkas, nodrošinot visa vecuma iedzīvotājiem iespējas pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanai, interešu un mūžizglītībai, nepieciešamo valsts pārvaldes pakalpojumu saņemšanai. Atbalstīsim amatierkolektīvu darbību, sekmējot Dziesmu un deju svētku tradīciju nepārtrauktību. Organizēsim kultūras projektu atklātus konkursus iedzīvotāju radošo ideju un iniciatīvu atbalstam. Saglabāsim pastāvošās sporta tradīcijas, nodrošinot to pēctecību. Veicināsim novada popularizēšanu kā tūrisma galamērķi, uzturot esošos un veidojot jaunus apskates objektus.
DROŠĪBA
Novada pašvaldības policijas saglabāšana, pilnveidošana un kārtības uzraudzīšana visā novada teritorijā. Pašvaldības policija jānodrošina ar mūsdienīgu ekipējumu. Kārtības nodrošināšanai jānotiek sabiedrības interesēs.