Самоуправлений выборы 2021

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jānis Sarmis Bajinskis 1996 Projektu vadītājs - pašnodarbinātais
2. Rolands Klibiķis 1971 Neretas novada pašvaldība
3. Andris Ambainis 1973 Pļaviņu novada dome
4. Aija Šolmane 1990 APOTHEKA SIA APOTHEKA 97
5. Dzintra Noreika 1971 Neretas novada pašvaldība
6. Jurijs Maškovs 1963 Pļaviņu novada dome
7. Larisa Dinvalde 1962 Jaunjelgavas PII "Atvasīte"
8. Artis Kronītis 1990 SIA Kronīšu kokapstrāde
9. Armands Vorslavs 1987 SIA "JARDS"
10. Laimonis Klimovičs 1963 Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale"
11. Aija Lapiņa 1963 Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale"
12. Aija Kalnāre 1962 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
13. Olga Jalovčuka 1968 VSAC "Latgale"
14. Aina Vadzīte 1957 Neretas novada pašvaldība
15. Inita Kalniņa 1970 Neretas kultūras nams
16. Agnese Putniņa 1989 Neretas novada pašvaldība
17. Ina Riekstiņa 1962 Neretas novada pašvaldība
18. Iveta Arāja 1968 Neretas novada pašvaldība
19. Inita Jakovčika 1975 Neretas PII Ziediņš
20. Zeltīte Odiņa 1967 Neretas novada pašvaldība
21. Armands Zeltiņš 1987 ZS "Bērzi"
22. Einārs Kviesis 1984 SIA Belinuss
Программа партии
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI Programma

Politiskā partija APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir nacionāli konservatīva partija. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir par reformām, bet kategoriski iebilstam šādai administratīvi teritoriālai reformai, kas pēc būtības ir teritoriju pārdale, centralizācija un lauku iznīcināšana.

Iedzīvotāju labklājības pamats ir:

vispusīgi informēts iedzīvotājs;
zinoša, kultūrvēsturiski unikāla, ekonomiski pašpietiekama kopiena – pagasts, ciems, pilsēta;
iedzīvotājam draudzīga, atvērta, mūsdienīga, uz sadarbību vērsta pašvaldība.

Mūsu partijas uzdevums ir nodrošināt informācijas apmaiņu pašvaldībā tā, lai iedzīvotāji, kopienas un pašvaldība ir vienoti. Pašvaldībai ir jānodrošina tas, ka pašvaldības lēmumi un īstenotie projekti tiek pieņemti, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un kopienas identitāti.

Nodrošināsim iekšējās kontroles sistēmu novada pašvaldībā un tās iestādēs, ievērojot labas pārvaldības principus un darbības caurskatāmību novada iedzīvotāju interesēs.
Iesaistīsim iedzīvotājus, izveidojot pagastu, ciematu un pilsētu iedzīvotāju padomes vai darba grupas. Izstrādāsim reālu jaunā novada attīstības stratēģiju, teritorijas plānojumu un novada saistošos noteikumus. Respektēsim katras iedzīvotāju kopienas, to starp Sēlijas, kultūrvidi un ekonomiskās izaugsmes virzienus.

Atbalstīsim vienlīdzīgu un taisnīgu pašvaldības finansiālo resursu sadali starp novada pilsētām un pagastiem.

Uzņēmējdarbība jaunajā Aizkraukles novadā:
Attīstīsim uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi
Atbalstīsim Aizkraukles novadā ražoto preču un pakalpojumu izmantošanu vietējā tirgū
Veidosim sadarbības tīklu ar novada uzņēmējiem
Sekmēsim Lauku atbalsta politikas ieviešanu novadā
Izveidosim uzņēmējdarbības zonas ar atbalsta infrastruktūru un mazā biznesa veicināšanas programmas

Veselības un sociālā politika:
Īstenosim esošos un veidosim jaunus sociālos pakalpojumus īpašu uzmanību pievērsīsim rūpēm par senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Nodrošināsim sociālo pakalpojumu pieejamību visiem un atbalstīsim pašvaldības sociālos aprūpes centrus
Izstrādāsim motivācijas programmu jaunajiem medicīnas un sociālās jomas speciālistiem, kas veicinās to atgriešanos darbā Aizkraukles novadā
Nodrošināsim novada iesaisti Veselīgo pašvaldību tīklā
Veiksim sadarbību ar izbraukuma medicīnisko izmeklējumu sniedzējiem, nodrošinot to pieejamību iedzīvotājiem

Iedzīvotājiem patīkama un droša vide:
Veidosim ģimenēm draudzīgu vidi
Pilnveidosim novadā sadarbību kultūras, tūrisma un jauniešu jautājumu risināšanā
Veicināsim ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībā
Veicināsim atbalstu NVO, iesaistīsim tās pašvaldības lēmumu pieņemšanā
Motivēsim iedzīvotājus sakopt un pilnveidot privātīpašumu teritoriju, ieviešot atbalsta pasākumus
Attīstīsim pašvaldības policijas struktūru, to nodrošinot ar augsti kvalificētiem darbiniekiem, mūsdienīgu tehniku un ekipējumu

Izglītības, sporta un kultūras pakalpojumu kvalitātes celšana:
Nodrošināsim ārpusklašu interesešu izglītības daudzveidību visās skolās
Pilnveidosim mūžizglītības iespējas un sekmēsim informācijas sniegšanu par to dažādām iespējām
Attīstīsim novada sporta infrastruktūru un aktīvās atpūtas pakalpojumus tā, lai tie būtu pieejami ik vienam
Nodrošināsim izglītības kvalitātes veicināšanu visās novada skolās
Atbalstīsim brīvpusdienu piešķiršanu visiem pirmsskolas un vispārējo izglītības iestāžu audzēkņiem
Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvu darbību

Infrastruktūra un komunālā saimniecība:
Nodrošināsim pašvaldības pārziņā esošo ceļu un ielu atjaunošanu un uzturēšanu
Nodrošināsim novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu efektīvu, caurskatāmu un labas pārvaldības principiem atbilstošu pārvaldību
Atbalstīsim videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu
Strādāsim pie komunālo pakalpojumu kvalitātes celšanas
Pilnveidosim atpūtas infrastruktūru, kurā ir labi sakārtoti parki, labiekārtoti bērnu rotaļu un atpūtas laukumi


Mēs esam par pašvaldību, kas kalpo iedzīvotājam.