Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Māris Sprindžuks 1971 Ādažu novada dome
2. Kerola Dāvidsone 1964 Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola
3. Valērijs Bulāns 1960 SIA Emerald Baltic
4. Kristīne Savicka 1985 Ādažu novada dome
5. Jānis Ruks 1963 VMD Rīgas reģionālā virsmežniecība
6. Liāna Pumpure 1962 Ādažu novada dome
7. Arnis Rozītis 1985 Ādažu novada dome
8. Jānis Neilands 1961 Ādažu novada dome
9. Ieva Roze 1963 Ādažu novada domes Sociālais dienests
10. Sabīne Ulberte 1975 Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācija
11. Pēteris Pultraks 1961 PSIA Ādažu Slimnīca
12. Karina Miķelsone 1983 SIA Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes slimnīca
13. Artūrs Jakobsons 1986 SIA Leste
14. Edgars Verners 1949 Ādažu novada dome
15. Juris Krūze 1975 Ādažu Namsaimnieks
16. Jānis Beķers 1987 Ādažu novada dome
17. Jānis Veinbergs 1982 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ādažu Ūdens"
18. Jānis Grasis 1971 Rīgas Stradiņa Universitāte
Программа партии
Ādažu un Carnikavas iedzīvotājiem radusies iespēja uzlabot dzīves kvalitāti un veidot savu nākotni kopā, balstot sadarbību kopējās vērtībās.

IZCILAS INFRASTRUKTŪRAS NOVADS
Jaunā novada izveide rada jaunas iespējas, lai savienotu ciemus ne tikai ar autoceļiem, bet arī gājēju un velo celiņiem, un veidotu tādu sabiedriskā transporta sistēmu, kurā bērni var ērti nokļūt skolās un pulciņos, iedzīvotāji – darbavietās un pakalpojumu centros.
Tādēļ nepieciešami jauni A1 šosejas šķērsojumu risinājumi - viadukts un pievedceļu izveide, droši gājēju šķērsojumi. Principiāli jāmaina sabiedriskā transporta modelis, jāpalielina reisu skaits starp Ādažiem un Carnikavu, jāuzlabo stāvlaukumi pie galvenajām vilcienu stacijām.

Veidosim drošus ceļus skolēnu nokļūšanai Ādažu un Carnikavas skolās. Attīstīsim atpūtas maršrutus dabas parkā “Piejūra”, uz dambja gar Gauju un gar Vējupi. Gar Gaujas-Baltezera kanālu veidosim aktīvās atpūtas zonu.

IZGLĪTOTS UN LABKLĀJĪGS NOVADS
Veidosim vienlīdzīgas iespējas iegūt izcilu izglītību gan Ādažos, gan Carnikavā.
Atbalstīsim jaunu bērnudārzu izveidi tuvāk dzīvesvietai Garciema un Kalngales rajonā, strauji augošajos Podniekos un Kadagā, sadarbosimies ar privāto sektoru.

Nodrošināsim kvalitatīvu pamatskolas izglītību Ādažos un Carnikavā. Turpināsim iesāktās tradīcijas Ādažu vidusskolā, kurā izglītības kvalitāte jau šodien tuvojas ģimnāzijas līmenim.

Piedāvāsim profesionālo izaugsmi bērniem, kuri tiecas uz izcilību novada Mākslas, mūzikas un sporta skolās.
Atbalstīsim privāto sektoru alternatīvās un interešu izglītības nodrošināšanā, kā arī mūžizglītību.

SPORTS, VESELĪBA
Modernizēsim stadionus, radīsim uzlabojumus apdzīvotajos centros, lai jauniešiem būtu kvalitatīva laika pavadīšanas iespējas. Izveidosim takas un maršrutus riteņbraukšanai, skriešanai un nūjošanai dabā. Atbalstīsim aktīvās atpūtas vietas, peldlīdzekļu nomas pie ūdeņiem.

Atbalstīsim novada sporta klubus un pieaugušo sporta komandas, īstenosim veselības veicināšanas pasākumus.

KULTŪRA
Veidosim notikumiem bagātu kultūrvidi ar iedzīvotāju līdzdalības iespējām kultūras dzīvē.
Nodrošināsim GAUJAS SVĒTKU, NĒĢU SVĒTKU un citu tradicionālo pasākumu norisi.
Atbalstīsim novada kultūras mantojuma saglabāšanu.

MEDICĪNA
Turpināsim attīstīt ģimenes ārstu prakšu vietas Ādažos un Carnikavā.
Ādažu Medicīnas centrā pilnveidosim poliklīnikas, dienas stacionāra, rehabilitācijas un mājas aprūpes pakalpojumus. Nodrošināsim plašākas diagnostikas iespējas, piesaistot privātās investīcijas magnētiskās rezonanses centra izveidē.

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Paplašināsim sociālās aizsardzības programmas un sniegsim atbalstu visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, ģimenēm ar bērniem, invalīdiem un pensionāriem.
Nodrošināsim brīvpusdienas maznodrošināto ģimeņu bērniem.
Izveidosim Dienas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un sociālās aprūpes centru senioriem.
Atbalstīsim veselīga dzīvesveida un garīgās veselības izglītību.
Rūpēsimies par vides pieejamību pašvaldības iestādēs un dzīvesvietās. Nodrošināsim bezmaksas sabiedrisko transportu pensionāriem un skolēniem novada teritorijā.

DROŠĪBA UN UGUNSDZĒSĪBA
Pilnveidosim videonovērošanas sistēmu. Stiprināsim Ādažu pašvaldības policijas iestādes Ādažu un Carnikavas nodaļas.

Drošībai uz ūdens veidosim glābšanas dienesta nodaļu.
Ar valsts atbalstu Ādažos izveidosim Valsts policijas iecirkni un Kadagā pilnas funkcionalitātes VUGD depo.

VIDEI DRAUDZĪGS UN DARBĪGS NOVADS
Lai pilsētvide būtu droša, piemērota ģimenēm, kurā padomāts par katru, veidosim tādu būvniecības politiku, kurā ģimenēm ar bērniem tuvu dzīvesvietai būtu pieejami bērnudārzi un jaunie mājokļi, veidoti pie labiekārtotām ielām.

Lai piejūras mežos saglabātu trauslo ekosistēmu, attīstīsim tūrisma takas un autostāvvietas.

Dialogā ar uzņēmējiem sekmēsim uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darbavietu izveidi.
Atbalstīsim zaļās enerģijas risinājumus, ēku siltināšanu, tīru ražošanu, kas samazina notekūdeņus.

Carnikavā un Kadagā veicināsim veikalu un ēdināšanas pakalpojumu izveidošanu.

PAŠU PĀRVALDĪTS NOVADS
Atbalstīsim kopienu iniciatīvas un iedzīvotāju līdzfinansētus sabiedriska labuma projektus, lai labiekārtotu ciemus, izbūvētu bērnu laukumus, ielu apgaismojumu, ūdensvadus, kanalizācijas sistēmas un uzlabotu ielu segumu.

Atbalstīsim senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sabiedrisko dzīvi, lai mazinātu vientulības un atstumtības risku.

Novada lielākā vērtība ir iedzīvotāji!

KOPĀ VARAM VAIRĀK!