Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jānis Grasbergs 1986 Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
2. Uldis Jansons 1969 Valmieras pilsētas pašvaldība
3. Dace Jurka 1959 Mazsalacas novada pašvaldība
4. Mareks Bērziņš 1975 Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas Mareka Bērziņa zemnieku saimniecība "LOJAS"
5. Arita Aldiņa 1986 Latvijas Republikas Saeima
6. Daiga Siliņa 1960 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
7. Jānis Rozītis 1986 IK "Fundamental"
8. Kristaps Staņa 1979 Biedrība "Regbija Klubs "Valmieras Fēnikss""
9. Ineta Amoliņa 1962 Valmieras Valsts ģimnāzija
10. Lauris Starikovs 1978 SIA “S LAURIS”
11. Toms Treimanis 1993 Kocēnu novada dome
12. Jurģis Grāvītis 1977 SIA "SULEMA"
13. Uģis Adata 1969 Mobilo telefonu un elektroniskās aparatūras remonta darbnīca
14. Kristers Taims 1992 Valmieras Bērnu sporta skola
15. Krista Milberga 1972 Individuāli praktizējoša zvērināta advokāte
16. Jānis Brambats 1985 Nodrošinājuma valsts aģentūra
17. Nauris Jurgenbergs 1988 SIA “Dabas auglis”
18. Agris Ludriksons 1960 Zemnieku saimniecība "Kūdras"
19. Rūdolfs Grīnblats 1985 SIA "CS Komercserviss"
20. Jānis Kaucis 1990 Zemnieku saimniecība "Vecķiguļi"
21. Inguna Zukure 1966 Naukšēnu novada pašvaldība
22. Modris Kokins 1959 Pansionāts “Valmiera”
Программа партии
VĪZIJA

Mēs visi vēlamies būt laimīgi savās mājās, savā zemē. Mūsuprāt, ar šo atziņu ir jāsāk, lai veidotu jaunu, laikmetīgu, stabilu, uz latviskām un ģimeniskām vērtībām balstītu novadu, kurā katrs var sevi izpaust atbilstoši interesēm.


Mūsu redzējums:

Pārvaldībā
• Atvērtas komunikācijas un dialoga izveide ar cilvēkiem lēmumu pieņemšanā.
• Augstas kvalitātes pakalpojumi iedzīvotājiem un to pieejamības veicināšana.
• Pašvaldības budžeta plānošana saskaņā ar novada attīstības stratēģijā un programmā noteiktajām prioritātēm, kā arī ES fondu apguves iespējām.
• Darbinieku profesionālā pilnveide.

Kultūrā
• Kultūras nozaru ilgtspējīga attīstība.
• Novada kultūras un tūrisma stratēģijas izveide ar mērķi kopt kultūras daudzveidību, saglabāt tradīcijas, veicināt jaunradi un tūrismu.
• Kultūras darbinieku profesionālā izaugsme.
• Jauniešu iesaiste novada attīstībā, jaunatnes politikas attīstības programmas izveide.
• Atbalsts amatiermākslas kolektīvu dalībai Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos.
• Sabiedrības līdzdalība kultūras procesos.
• Iedzīvotāju kultūras un sporta aktivitāšu pilnveide.
• Sadarbība ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām un nevalstiskajām organizācijām.
• Nacionālās identitātes saglabāšana.
• Atbalsts pasākumiem, kas veicina latviešu tautas tradīciju saglabāšanu.
• Kultūrvēsturisko un mākslas pieminekļu uzturēšana un atjaunošana.
• Pasākumu norisei nepieciešamās infrastruktūras atjaunošana.
• Patriotisma un sabiedriskās drošības veicināšana, atbalstot iedzīvotāju iesaistīšanos Zemessardzes un pašvaldības policijas darbā.
• Atbalsts brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandām.
 
Izglītībā
• Novada izglītības pārvalde kā vienotas attīstības koncepcijas virzītāja.
• Rindu mazināšana pirmsskolas izglītības iestādēs, pilnveidojot esošo pirmsskolas izglītības iestāžu piedāvājumu un iesaistot privātos sadarbības partnerus.
• Pamatizglītības apguve visās iespējamās izglītības ieguves formās.
• Izglītības iespējas novadā katram skolēnam pēc viņa spējām un vajadzības.
• Izglītības kvalitātes paaugstināšana mācību iestādēs, pieejama kvalitatīva, iekļaujoša izglītība tuvāk dzīvesvietai, atbilstoši vecuma posmam.
• Mūsdienīga izglītības iestāžu infrastruktūra un materiāltehniskā bāze.
• Lielākas iespējas izglītojamo ārpusklases pulciņiem, nodarbībām un pēcstundu aktivitātēm.
• Daudzveidīgs profesionālās ievirzes un interešu izglītības piedāvājums.
• Skolēnu motivācija individuālai izaugsmei un sasniegumiem, lai veicinātu izglītotas un radošas personības izaugsmi.
• Pedagogu motivācijas programmas un jaunu pedagogu piesaiste.
• Dažādu līmeņu izglītības iestāžu sadarbība, izglītības pēctecība un sasaiste ar darba tirgu.
• Atbalsts nacionāla mēroga jauniešu organizācijām, kas īsteno patriotisko audzināšanu: Jaunsardzei, Skautiem un gaidām, Mazpulkiem.
 
Sportā
• Sporta pārvaldības uzlabošana.
• Sporta infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana, veidojot drošu, iekļaujošu un aktīvu dzīvesveidu veicinošu vidi.
• Bērnu un jauniešu sporta un aktīva dzīvesveida veicināšana.
• Sadarbība ar sporta organizācijām un sportistiem.
• Tautas sporta kustības attīstīšana.
• Finansiāls atbalsts sporta klubiem un augstas klases sportistiem.
• Sadarbība ar sporta un aktīva dzīvesveida tūrisma uzņēmējdarbības veicējiem.

 Tautsaimniecībā un infrastruktūrā
• Saimnieciskās darbības veicēju vides attīstība.
• Pašvaldības un uzņēmējdarbības vides organizāciju sadarbības veicināšana lēmumu pieņemšanā.
• Mājražotāju un mazo ražotāju atbalsts, veicinot vietējo ražotāju produkcijas noietu.
• Esošā dzīvojamā fonda sakārtošana un papildināšana.
• Atbalsts blīvi apdzīvoto teritoriju vides labiekārtošanai.
• Novada ceļu un ielu uzlabošana un uzturēšana.
• Veloceļu infrastruktūras attīstīšana.
• Ielu apgaismojuma izveide un uzlabošana.
• Novada kapliču renovācija.
• Dabas resursu, tai skaitā publisko ūdeņu, ilgtspējīgas apsaimniekošanas sistēmas izveide.
 
Sociālajā atbalstā un veselībā
• Atbalsts ģimenēm ar bērniem.
• Ārpusģimenes aprūpes atbalsts novada teritorijā.
• Sabiedriskā transporta mērķētas pieejamības nodrošināšana novada teritorijā.
• Politiski represēto un pensionāru organizāciju atbalsts.
• Reemigrācijas veicināšana.
• Pensijas vecuma cilvēku un personu ar īpašām vajadzībām iesaiste novada sabiedriskajā dzīvē.
• Aprūpe vientuļajiem pensionāriem, atbalsts audžuģimenēm un daudzbērnu ģimenēm.
• Sociālo pakalpojumu pieejamība visā novada teritorijā tuvāk dzīvesvietai.
• Sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi skolās, nevalstiskajās organizācijās.