Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Edgars Avotiņš 1983 Smiltenes novada dome
2. Inga Ērgle 1990 SIA Latwing
3. Dina Meistere 1971 Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola
4. Andris Abrāmovs 1967 Raunas vidusskola
5. Aija Cunska 1966 Vidzemes augstskola
6. Edgars Roslovs 1990 Smiltenes mūzikas skola
7. Jānis Āboliņš 1967 SIA Atvars J.Ā
8. Eva Kazeka 1977 SIA Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca
9. Viesturs Dandens 1961 Apes novada dome
10. Gunta Dudele 1963 Latvijas Valsts Meži
11. Mārtiņš Vīgants 1982 SIA ZAAO
12. Edgars Kalniņš 1988 SIA "EK Būve"
13. Vairis Tralla 1961 SIA Dzērvenīte
14. Iveta Purmale 1959 IK Iveta Purmale
15. Jānis Sīklēns 1953 Pensionārs
16. Valters Vēriņš 1991 Valsts Meža dienests
17. Kaspars Lārmanis 1983 Valsts meža dienests
18. Jānis Agapovs 1983 SIA Graanul Invest
Программа партии
Smiltenes novadu mēs redzam kā mājas, kurās ir prieks būt, vēlme atgriezties un ikviens ir gaidīts. Nacionālā apvienība ir vērtībās balstīta organizācija, kas apvieno pieredzi un jaunības degsmi, ideālus un prasmi sadarboties.
Turpmākajiem četriem gadiem mūsu komanda ir izvirzījusi uzdevumus vienmērīgai un straujai jaunizveidojamā Smiltenes novada attīstībai.

TAUTSAIMNIECĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE un INFRASTRUKTŪRA
• Veicināsim uzņēmējdarbības attīstību, izstrādājot atbalsta pasākumus un
turpinot Eiropas struktūrfondu piesaisti infrastruktūras attīstībai.
• Nodrošināsim iedzīvotājiem un uzņēmējiem optimāli pieejamu pašvaldības
pakalpojumu klāstu un iestāsimies par valsts iestāžu pakalpojumu pieejamības
saglabāšanu.
• Rūpēsimies par esošā dzīvojamā fonda uzlabošanu un jaunu mājokļu būvniecību.
• Aktualizēsim novada autoceļu atjaunošanas un pilnveidošanas programmu,
nodrošinot tās pakāpenisku ieviešanu.
• Aktualizēsim pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu datu bāzi un
izstrādāsim apsaimniekošanas plānu.
• Uzturēsim un uzlabosim infrastruktūru publiskajās atpūtas vietās. Atbalstīsim
iniciatīvas jaunu atpūtas vietu veidošanai dzīvesvietu tuvumā.
• Veicināsim sociālās uzņēmējdarbības attīstību.

IZGLĪTĪBA
• Izstrādāsim ilgtspējīgu izglītības stratēģiju, lai nodrošinātu loģisku un vienmērīgu
izglītības iestāžu tīklu.
• Stiprināsim Smiltenes vidusskolu kā novada metodisko un attīstības centru.
• Turpināsim atbalstīt brīvpusdienu nodrošināšanu.
• Nodrošināsim katru izglītības iestādi ar nepieciešamo atbalsta personālu un
interešu izglītības piedāvājumu.
• Radīsim vienotu pedagoģiskā personāla sistēmu, sekmējot adekvātu slodžu un
atalgojumu nodrošinājumu, kā arī jauno pedagogu piesaisti.
• Sadarbosimies ar jauniešu organizācijām un atbalstīsim bērnu, jauniešu centru
darbību.
• Sadarbībā ar Smiltenes tehnikumu un nevalstiskajām organizācijām sekmēsim
stabilu un aktuālu mūžizglītības piedāvājumu novadā.

KULTŪRA, SPORTS, TŪRISMS
• Sadarbosimies ar novada amatniekiem, mājražotājiem, uzņēmējiem un veidosim
Smiltenes novadu par populāru tūrisma galamērķi.
• Saglabāsim katra pagasta identitāti un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības.
• Veidosim vienojošas tradīcijas kultūras, sporta un tūrisma jomās.
• Turpināsim nodrošināt bibliotēku, kultūras namu, muzeju darbību un atbalstu
amatiermākslas kolektīviem.
• Veicināsim iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību kultūras, sporta, tūrisma un
mūžizglītības aktivitātēs, atbalstot projektus un pasākumus.
• Turpināsim kultūras, sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras uzlabošanu un
efektīvu izmantošanu pilsētu un visu pagastu iedzīvotājiem.
• Radīsim vienotu stipendiju sistēmu novada vadošajiem jaunajiem un elites
līmeņa talantiem, kuri sacensībās, konkursos un izstādēs pārstāv Smiltenes
novadu.

VESELĪBA un SOCIĀLĀ APRŪPE
• Pilnveidosim sociālo pakalpojumu bāzi un paplašināsim pakalpojumu klāstu
novada veselības un sociālās aprūpes iestādēs.
• Atbalstīsim bezmaksas bērnu zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu.
• Atbalstīsim dažādas sociālā rakstura tradīcijas, piemēram, senioru atpūtas
pasākumus, ekskursijas, ilggadnieku un jaundzimušo sveikšanu.
• Sadarbībā ar novada uzņēmējiem veicināsim bezdarbu mazinošus pasākumus un
atbalstīsim skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā.
• Atbalstīsim projektus iedzīvotāju veselības veicināšanai.
• Atbalstīsim kvalificētu mediķu, māsu, aprūpētāju piesaisti.
• Radīsim brīvprātīgo palīgu kustību sociālās spriedzes un nevienlīdzības
mazināšanai.
• Mērķtiecīgāk stiprināsim sadarbību ar sociālās palīdzības organizācijām.

IEDZĪVOTĀJU IESAISTE un INFORMĒŠANA
• Pilnveidosim konsultatīvo padomju darbību, kuras tiks iesaistītas lēmumu
pieņemšanā par novada attīstībai svarīgiem jautājumiem.
• Izveidosim interaktīvu rīku iedzīvotāju iesaistei jaunu ideju attīstībā un svarīgu
lēmumu virzīšanā.
• Organizēsim tikšanās ar iedzīvotājiem visā novada teritorijā.

DROŠĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
• Nodrošināsim efektīvu Pašvaldības policijas darbu visā novada teritorijā.
• Risināsim jautājumu par Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Smiltenes
iecirkņa izveidi.