Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Valdis Valters 1959 "Valtera protēžu laboratorija" SIA
2. Astrīda Podziņa 1959 Krimuldas vidusskola
3. Juris Jonaitis 1967 RBFS SIA
4. Valdis Naglis 1960 Rettenmeier Baltic Timber SIA
5. Andris Meļķis 1952 "SORTUS" SIA
6. Normunds Ošiņš 1969 P.H.U. Transpik
7. Dace Saulīte 1976 Allažu pamatskola
8. Ilona Kļavinska 1979 Bezdarbnieks
Программа партии
Jauno Siguldas novadu veidos četri šobrīd esošie novadi - Inčukalna, Krimuldas, Mālpils un Siguldas novads. Mūsu uzdevums – sekmēt pašvaldības darbību, kas godīgi un tiesiski atvērtā komunikācijā būtu vērsta uz visu Siguldas novada iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanu.
Siguldas novadu mēs redzam kā teiksmainās un aizraujošās pagātnes mantinieku ar cilvēka dzīvei harmonisku mērogu ievērošanu un veselīgu, zaļu vidi, kurā dzīvo par savām nākotnes perspektīvām pārliecināti iedzīvotāji.

Svarīgi nodrošināt pārskatāmu, labas pārvaldības prasībām atbilstošu novadu apvienošanas procesu, īpašu uzmanību pievēršot likvidējamo pašvaldību resursu saglabāšanai un racionālai apvienošanai, ievērojot šobrīd strādājošo darbinieku tiesības.
Pēc iespējas ātrāk jāizstrādā novada sociāli ekonomiskās attīstības plāns, lai nodrošinātu līdzsvarotu novada attīstību, ievērojot pievienoto teritoriju intereses.
Finansu resursus proporcionāli jāsadala starp visiem esošajiem Siguldas novadiem.
Pašvaldības darbinieku nodarbinātība pašvaldībā un vienlaicīgi citās darba vietās nav atbalstāma.
Jānodrošina publiska informācija par novada iepirkumu konkursiem pirms to izsludināšanas, un jāinformē sabiedrība par šo konkursu rezultātiem gan tūlīt pēc konkursu noslēgšanās, gan pēc darbu izpildes.
Jānodrošina vairāk iejūtības, sapratnes pašvaldības komunikācijā ar iedzīvotājiem.
Jāattīsta novadā uz cilvēku orientēti pakalpojumi, nodrošinot to pieejamību.
Jāizveido Vienas pieturas aģentūra (būvvaldes konsulāts), kurā konsultanti skaidrotu un palīdzētu aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju.
Jānodrošina novada perifērijas iedzīvotāju piekļuve pašvaldības struktūru pakalpojumiem.
Jāievieš elektroniska aptauju sistēma ar autentifikāciju, kurā novada iedzīvotāji var nobalsot par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem.
Jāievieš iekšēja pretkorupcijas sistēma, iekšējais audits pašvaldības iestādēs.

Izglītībā par prioritāti jāizvirza kvalitāte, samazinot apmācāmo skaitu klašu grupās.
Jāstimulē vecāku līdzdalība izglītības procesā, iesaistot tajā vecāku padomes.
Jācenšas piesaistīt jaunos pedagogus, izmantojot atbalsta mehānismus (stipendijas, apdzīvojamā platība).
Optimizējot skolēnu autobusu maršrutus, jānodrošina, lai visi skolēni varētu nokļūt no mājas līdz skolai un atpakaļ.

Jāvirza novada kultūras institūcijas uz sadarbības modeļu rašanu, tā pierādot lielāka novada priekšrocības kultūras jomā.
Jāapskata iespēja izveidot privāto-pašvaldības partnerību Gaujas kultūras nama atjaunošanas darbos.
Jārod iespēja finansiāli atbalstīt sporta dzīves entuziastus, un jānodrošina sporta resursu pieejamība visplašākajam interesentu lokam.
Dažādas konfesijas kā sabiedrības kultūras sastāvdaļa, sabiedrības garīgās izaugsmes un attīstības veicinātājas. Atbalstīt sinerģiju ar kristīgajām konfesijām sociālās palīdzības jomā un dažādās garīgās izaugsmes praksēs - pasākumos, rekolekcijās, tikšanās.


JKP iestāsies par NĪN atcelšanu vienīgajam nekustamajam īpašumam.
Salāgot pašvaldības sniegtos atbalstus pensionāriem visās novada teritoriālajās vienībās.
Par reālu palīdzību invalīdiem vecajiem ļaudīm un maznodrošinātajiem.
Atvērtība saskarsmē ar senioriem, uzklausot un atzīstot tos.
Rast iespējas senioru digitālo prasmju pilnveidei.
Dažādu sabiedrības sociālo slāņu iniciatīvas grupu izveide un iesaiste pārvaldē un projektu realizācijā.
Veidot Dienas centru Krimuldā.
Jauniešu māju Mālpilī jēgpilna laika pavadīšanai.

Atrisināt Siguldas ūdensapgādes un gāzes piegāžu tarifu problēmas.
Motivēt iedzīvotāju vēlmi pieslēgties centralizētajiem komunālsaimniecības tīkliem - kredīti, atlaides.
Investēt Egļupē, pirmkārt, sakārtojot tās galvenos ceļus.
Bīstamo krustojumu transformācija apļveida kustības modelī, papildus ceļazīmju izvietošana visā novadā.
Veicināt azartspēļu un alkohola tirdzniecības vietu pārvietošanu ārpus Siguldas pilsētas centra.

Aktīvi atbalstīsim un virzīsim ideju par GNParku kā bioloģiskās lauksaimniecības zonu.
Atbalstīsim ar tūrismu saistītās nozares - viesnīcu biznesu, amatniecību, pārtikas ražošanu un pārstrādi, mājražotājus u.c., saprotot, cik tas svarīgi pašvaldībā, kurā tūrisms ir viena no prioritātēm. Piešķirt nodokļu atvieglojumus jaunu pakalpojumu sniedzēju, tostarp, biznesa inkubatora dalībnieku iniciatīvām.
Rast pastāvīgas tirdzniecības vietas apkārtējo zemnieku produkcijas tirgošanai.