Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Guntis Rasims 1984 Rēzeknes novada pašvaldība
2. Rūdolfs Beitāns 1995 Viļānu novada pašvaldība
3. Anete Urka 1986 Kafejnīca “Grāmatnīca”, “Upmalas pīlādži” IK
4. Aivars Mežatučs 1987 Rēzeknes novada pašvaldība
5. Brigita Arbidāne 1975 Rēzeknes novada pašvaldība
6. Sanita Vjakse 1991 Nautrēnu pagasta pārvalde
7. Maija Hartmane 1996 Kaunatas pagasta pārvalde
8. Jānis Šaudiņš 1991 Maltas vidusskola
9. Sintija Upeniece 1995 Viļānu novada pašvaldība
10. Artis Plušs 1991 "Linas Agro" SIA
11. Oskars Ančupāns 1983 “ASKELUM” SIA
12. Ilona Kalniņa 1977 “Gold dance” SIA
13. Diāna Saksone 1983 Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu pagastu apvienība”
14. Jānis Kuzminskis 1974 Z/S "Tiptops"
15. Artis Leimans 1993 "Reck" SIA
16. Gita Nagle 1992 "Furors" SIA
17. Artūrs Bogomols 1996 "Tele 2" SIA
18. Anna Žukovska 1997 “Rait group” SIA
19. Marta Trūpa 2001 Studente
20. Zintis Tiltiņš 1985 "Latgales gardumi" SIA
21. Margarita Kolosova 1978 Studente
22. Ingars Gusāns 1974 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Программа партии
Mūsu mērķis ir Rēzeknes, Viļānu un Varakļānu novadu pagastu, ciemu un pilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, sociālā aizsardzība, veselība un labklājība, atbalsts jaunajām ģimenēm un senioriem. Tālredzīga infrastruktūras attīstība, jaunu darba vietu radīšana, tūrisma, kultūras, izglītības un sporta attīstība.

SAIMNIECISKĀ POLITIKA UN NOVADA PAGASTU ATTĪSTĪBA
- Pašvaldības ceļu, pagastu, ciemu un pilsētu ielu, tiltu un trotuāru sakārtošana. Pastiprināta ceļu sakopšanas, uzturēšanas organizēšana un kontrole.
- Stratēģiski svarīgāko valsts reģionālo ceļu tīkla sakārtošanas veicināšana, cietā seguma uzklāšana grants ceļu posmos: Ilzeskalns-Rogovka, Strūžāni-Rasnupļi, Rasnupļi-Vecstrūžāni-Krēsle, Varakļāni-Nagļi-Īdeņa, Viļāni-Maltas Trūpi, Viļāni-Dekšāre, Viļāni-Ružina, Ciskādi-Ružina, Malta-Lipuški, Kaunata-Stoļerova, Greiškāni-Sprūževa-Janapole, Dricāni-Piļcine-Kipļuki, Gaiduļi-Ismeri un citur.
- Finansējuma piesaiste iedzīvotājiem nozīmīgu esošo infrastruktūras objektu sakārtošanai un lietderīgai izmantošanai. Piemēram, atjaunot sporta un aktīvās atpūtas laukumus Viļānos, Rogovkā, Dricānos un citu pagastu centros.
- Kopīga apvienotā novada tūrisma koncepcijas, darbības un mārketinga plāna izstrāde. Ceļu norāžu vienotas koncepcijas izstrāde un uzstādīšana.
- Rāznas un Lubāna apkaimes tūrisma infrastruktūras attīstīšana un velomaršrutu izveide, sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, amatniekiem un mājražotājiem. Lūznavas muižas kompleksa ilgtspējīga attīstība.
- Ančupānu dabas parka kompleksa attīstīšana, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētu, Latvijas Valsts mežiem un vietējiem uzņēmējiem.
- Daudzdzīvokļu māju siltināšanas un iekšpagalmu labiekārtošanas programmas atbalsts, āra apgaismojuma kvalitātes uzlabošana un efektivizēšana.
- Finansējuma piesaiste sakrālā un arhitektūras mantojuma atbalsta programmas realizācijai.
- Kapsētu uzturēšanas sistēmas uzlabošana un infrastruktūras sakārtošana.
- Atkritumu šķirošanas popularizēšana un ērtas sistēmas izveide.
- Dzīvnieku labturības aktivitāšu sekmēšana un kontrole. Darbs ar klaiņojošiem mājdzīvniekiem.
- Izveidota vai piesaistīta institūcija, kas veic drošības, uzraudzības, kontroles un sabiedriskās kārtības pasākumus, lai pagastu teritorijas būtu iedzīvotājiem drošas un sakoptas.
- Novada iedzīvotājiem aktuālas informācijas savlaicīga un efektīva nodošana.

JAUNATNE, IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS
- Jaunatnes iniciatīvu, projektu un programmu atbalsts, iesaiste pašvaldības lēmumu pieņemšanā un aktīvajā novada dzīvē.
- Stipendiju programma jauno speciālistu piesaistei novadā.
- Mūsdienu prasībām un darba tirgus apstākļiem pielāgotas izglītības programmas un skolu tīkls. Attīstītas neformālās, alternatīvās un arodizglītības programmas.
- Iedzīvotāju mūžizglītības un pārkvalifikācijas programmu atbalsts.
- Pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāšu un āra spēļu laukumu pilnveidošanas atbalsts.
- Dažādu novadā dzīvojošo tautību, ticību, tradīciju kopšanas un attīstīšanas aktivitāšu atbalsts.
- Latgaliskās kultūrvides un identitātes saglabāšanas, attīstīšanas un stiprināšanas aktivitātes. Novadmācības programmas apgūšana izglītības iestādēs.
- Daudzveidīgas profesionālo un pašdarbības kolektīvu kultūras programmas atbalsts.
- Pagastu kultūras iestāžu un bibliotēku darba sistēmas sakārtošana, efektivizēšana un attīstīšana.
- Profesionālā un tautas sporta sistēmas stiprināšana un aktivitāšu atbalsts pagastu iedzīvotājiem.

SOCIĀLĀ POLITIKA UN LABKLĀJĪBA
- Jauno ģimeņu piesaistes un dzīvojamā fonda nodrošināšanas atbalsta programmas.
- Finansējuma palielināšana uzņēmējdarbības atbalsta programmām.
- Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta mehānisma īstenošana visās darbības jomās.
- Sadarbība ar vietējām biedrībām un nodibinājumiem pašvaldības funkciju izpildei.
- Veselības sistēmas sakārtošana un efektīvāka pieejamība novada iedzīvotājiem. Atbalsts izbraukuma veselības aprūpes pakalpojumiem.
- Veselības veicināšanas projektu līdzfinansēšana, fizisko aktivitāšu, pareiza uztura, garīgās veselības nozīmes popularizēšana.
- Sociālo un dienas centru infrastruktūras attīstīšana. Iekļaujošas sabiedrības aktivitāšu veicināšana.
- Jauno vecāku pirmsdzemdību un pēcdzemdību sociālās un psiholoģiskās aprūpes nodrošināšana.
- Bērna piedzimšanas pabalsta paaugstināšana līdz 500 eur pastāvīgiem novada iedzīvotājiem.
- Atbalsts pašvaldības darbinieku sistemātiskai konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai un kvalifikācijas paaugstināšanai, vienlaicīgi, pieprasot arī atbilstoši efektīvu un kvalitatīvu darbu.