Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Dagnis Straubergs 1969 Salacgrīvas novada dome
2. Ziedonis Rubezis 1969 Limbažu novada pašvaldība
3. Ilze Ozola 1984 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
4. Evija Keisele 1986 Salacgrīvas novada dome
5. Edžus Arums 1982 Latvijas Nacionālais Teātris
6. Toms Arnavs 1991 Valsts Vides dienests Vidzemes reģionālās vides pārvaldes zvejas kontroles daļa
7. Kristaps Močāns 1978 Salacgrīvas novada dome
8. Sigita Upmale 1973 Limbažu novada pašvaldības izglītības un kultūras nodaļa
9. Ziedīte Jirgensone 1966 Alojas novada dome
10. Regīna Tamane 1956 "Izdevniecība "Auseklis""
11. Dāvis Melnalksnis 1993 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12. Rūdolfs Pelēkais 1997 Sporta un kultūras centrs "Vidriži"
13. Elīze Marjutenkova 1990 IK LAPSA RADA
14. Lija Jokste 1961 zemnieku saimniecība "Vīganti"
15. Uldis Penka 1983 SIA Ģeoloģika
16. Andris Zunde 1960 Salacgrīvas novada dome
17. Aigars Bērziņš 1984 SIA Lādes ekoceltnieks
18. Artis Ārgalis 1986 AS "Conexus Baltic Grid"
Программа партии
Mēs esam Latvijas Reģionu apvienība. Cilvēki no jaunā Limbažu novada – Ainažiem, Alojas, Braslavas, Brīvzemniekiem, Katvariem, Liepupes, Limbažiem, Pāles, Salacgrīvas, Skultes, Staiceles, Umurgas, Vidrižiem, Viļķenes, kā arī no citām apdzīvotajām vietām.
Mūs vieno kopīgs mērķis – plaukstošs un stiprs novads. Tas ir novads ar augstu dzīves līmeni un izaugsmi, kas redzams katrā pagastā un pilsētā. Tas ir novads bez pamestām nomalēm un aizmirstiem cilvēkiem. Jūs pazīstat mūs.
Mēs nākam tepat no pašu ciemiem, pagastiem un pilsētām, tāpēc zinām, kas vajadzīgs cilvēkiem, un zinām, kā to izdarīt. Mūs vada piederības sajūta savam novadam, un mūsu pārliecības pamatā ir pieredze un zināšanas, spēja ieklausīties un sadarboties.
Atbalstot mūs, jūs atbalstīsiet gudru un godīgu pārvaldību, praktisku un mūsdienīgu saimniekošanu, atbildību un patriotismu. Mūsu kopīgais uzdevums ir liels. Stipri pagasti. Stipri Ainaži, stipra Aloja, stipri Limbaži, stipra Salacgrīva, stipra Staicele. Stiprs Limbažu novads.
Lai īstenotu izvirzītos mērķus, kopā turpināsim attīstīt Limbažu novadu kā spēcīgu Ziemeļvidzemes finanšu, rūpniecības, tirdzniecības, izglītības, kultūras un tūrisma centru, lēmumu pamatā liekot sabiedrības intereses. Nodrošināsim lauku, pilsētas un jūras saimniecības līdzvērtīgu un ilgtspējīgu attīstību.
Mums ir pieredze un skaidrs redzējums, kā radīt mūsdienīgu un konkurētspējīgu izglītības, kultūras un sporta vidi, kas vērsta uz bērnu un jauniešu vispusīgu attīstību. Nodrošināsim visaptverošu mācību vidi, lai novada bērniem un jauniešiem būtu iespēja augt un veidoties par radošām, patstāvīgām, kritiski domājošām un pašpietiekamām personībām. Mums ir svarīgi, lai sociālais darbs pašvaldībā palīdzētu cilvēkiem apgūt prasmes uzņemties rūpes par sevi, lai izkļūtu no nabadzības. Radīsim iespēju senioriem pavadīt cieņpilnas vecumdienas.
Viens no svarīgākajiem pašvaldības balstiem ir tās iedzīvotāji un vietējās kopienas. Tādēļ stiprināsim sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, ieviešot līdzdalības budžetu, lai sniegtu iespēju novada iedzīvotājiem pašiem lemt par savas apdzīvotās vietas attīstību. Turpināsim sadarbību ar biedrībām un sabiedriskajām organizācijām, t.sk. reliģiskajām, atbalstīsim sabiedriskā labuma projektus.
Stiprinot savas vietas identitāti, veidosim novadam raksturīgu nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu, unikāla satura kultūrtūrisma piedāvājumu, izceļot katras apdzīvotas vietas unikalitāti, tradīcijas un vēsturi. Lai daudzinātu novada tēlu, radīsim tam vizītkarti, pilnveidosim tūrisma attīstības un mārketinga pasākumus, iesaistot vietējos uzņēmējus un mājražotājus, izveidosim kopīgu novada zīmolu.
Ikvienam iedzīvotājam un uzņēmējam ir svarīgi, lai apkārtējā vide pašvaldībā būtu droša, estētiska un sakopta, tādēļ plānveidīgi sakārtosim ceļus, ielas un ar to saistīto infrastruktūru, kā arī labiekārtosim pilsētvidi un sakopsim publiski pieejamās teritorijas. Covid-19 pandēmija apliecināja, cik nozīmīgi ir uzturēties dabā un sportot, tā gūstot pozitīvas emocijas, uzlabojot veselību un pašsajūtu. Nākotnē attīstīsim novada pastaigu maršrutus un pilnveidosim sporta infrastruktūru.
Lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un veicinātu jaunu darbavietu radīšanu, novada attīstībai mērķtiecīgi piesaistīsim investīcijas, uzlabosim pašvaldības un uzņēmēju sadarbību projektu realizācijā, stiprināsim uzņēmēju konsultatīvo padomi, atbalstīsim vietējos uzņēmējus, īpaši tos, kuri savā saimnieciskajā darbībā izmanto vietējos resursus. Visā novadā ieviesīsim nekustamā īpašuma nodokļu atlaides bioloģiskajiem lauksaimniekiem. Atbalstīsim videi draudzīgu saimniecisko darbību. Novada jaunajiem uzņēmējiem un jauniešiem nodrošināsim vienotu atbalsta programmu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Turpināsim attīstīt Salacgrīvas ostas infrastruktūru un novadā esošās jahtu ostas. Izmantosim iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, ko dos Rail Baltica.
Domājot par novada ilgtspēju, veicināsim viedo risinājumu ieviešanu plānošanā, attīstībā un pārvaldē, mazinot normatīvismu vietējā likumdošanā. Atbalstīsim klimatneitrālo risinājumu ieviešanu, nodrošinot balansu starp pieaugošajām vides prasībām, novadā pieejamajiem resursiem un tajos balstītajām tautsaimniecības nozarēm.
Lai izprastu novada iedzīvotāju vajadzības un rīkotos viņu interesēs, esam atvērti idejām un sadarbībai. Mūsu ļaudīm piemīt īpašs spēks, izturība un gudrība, kas ļauj Limbažu novadu veidot par estētisku, pievilcīgu un ekonomiski stabilu vietu. Te ikviens iedzīvotājs jūtas piederīgs, drošs par sevi un savu ģimeni.
Par labāku jauno Limbažu novadu!