Самоуправлений выборы 2021

Latvijas Zaļā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Vjačeslavs Aprups 1961 SIA "Krāslavas slimnīca"
2. Žanna Aišpure 1974 Asūnes un Ķepovas pagasta pārvalde
3. Gunārs Svarinskis 1966 Indras pagasta pārvalde
4. Artūrs Menščikovs 1987 SIA "IV plus"
5. Juris Murāns 1978 Z/s "Ezerkalni"
6. Ēriks Ozoliņš 1981 LAU
7. Andris Rukmans 1980 Krāslavas novada dome
8. Lidija Moiseja 1955 Pensionāre
9. Sandra Molotoka 1976 Krāslavas novada domes PI "Sociālais dienests"
10. Juris Rutka 1978 LAD
11. Dzintra Dzalbe 1980 PI "Pienenīte"
12. Julianna Moisejenkova 1986 Krāslavas novada IP
13. Grigorijs Lazebnijs 1975 SIA "Binders un ceļi"
14. Emīls Ronalds Puzo 1996 LAU
15. Ilona Vanaga 1966 Krāslavas sporta skola
16. Valdis Ciganovičs 1977 SIA "Muiža"
17. Natālija Vecele 1967 Izdienas pensijā
18. Ivars Stivriņš 1980 SIA "Iviks"
Программа партии
Zaļais vienmēr ir sākums jaunam posmam. Krāslavas novads pārdzimst par lielāku teritoriju ar plašākām iespējām un lielākiem izaicinājumiem.

Ir jāpārņem viss labākais no esošās pieredzes un izdarītā, piedāvājot vienlīdzīgas iespējas visā novada teritorijā.

Mēs attīstīsim elektroniskos pakalpojumus un viedāku informācijas apmaiņu starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Izveidosim pieejamu un viegli saprotamu dokumentu bāzi novada mājaslapā ar viegli iesniedzamiem iesniegumiem un tikpat izsekojamu dokumenta statusu un atbildes saņemšanu gan pašvaldībā, gan tās iestādēs.

Sadarbībā ar tehnoloģiju uzņēmumiem, ģimenes ārstiem un novada slimnīcu izveidosim sistēmu vientuļo personu un personu riska grupās veselības stāvokļa attālinātam monitoringam un rīcībai situācijās, kad ir saskatāms apdraudējums cilvēka veselībai.

Sociālajā sfērā akcentus liksim uz preventīvu darbu ar grūtībās nonākušajām ģimenēm, laicīgi reaģējot uz iespējamajām problēmām, piesaistot asistentus un veicot regulāru monitoringu un atbalstu dzīvesvietās, pirms tās nonāk sociālās rehabilitācijas iestādēs. Riska grupu ģimenēs ieviesīsim “trauksmes pogas” projektu ar tiešo municipālās policijas monitoringu.

Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un biedrībām iesaistīsimies sociālo un izglītības projektu izstrādē un ieviešanā dažādām iedzīvotāju grupām - no bērnudārza vecuma līdz senioriem, ļaujot attīstīt iemaņas, sociālo sadarbību kā interaktīvi, tā klātienē, pieaicinot Latvijas un starpvalstu labākos jomu profesionāļus.

Izmantojot jau esošās skolu informācijas tehnoloģijas, veidosim atklāto stundu sistēmu, ko vadīs skolotāji novada un pilsētu skolu audzēkņiem, nodrošinot zināšanu apriti, vienlaikus paaugstinot skolēnu konkurētspēju valsts un starptautiskajā līmenī.

Paplašināsim pašvaldības policijas štatu atbilstoši jaunajiem noteikumiem un uzlabosim tās materiālo bāzi, ļaujot mūsdienīgi sekot drošības stāvoklim novadā, kas ļaus novērst daudzas problēmas, pirms tās radušās.

Integrēsim Krāslavas labo pieredzi atkritumu apsaimniekošanā, ļaujot Dagdas zonai saņemt tikpat kvalitatīvu un lētu pakalpojumu, vienlaikus samazinot atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu, izmantojot dalīto atkritumu sistēmu, šķirošanu, izejvielu otrreizējo izmantošanu.

Sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem un iedzīvotāju apvienībām veiksim dzīvojamā fonda kompleksus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

Uzsāksim saules enerģētisko parku projektu izstrādi un ieviešanu, vienlaikus attīstot viedā siltumapgādes tīkla ieviešanu centralizētajā siltumapgādē, kas ļaus līdz pat 20% samazināt siltumenerģijas izdevumus iedzīvotājiem.

Atbalstīsim uzņēmējus pārejā uz ražošanas klimatneitralitāti, izmantojot speciālās ekonomiskās zonas resursus, un tās ietvaros panāksim jaunas atlaides zaļi domājošajiem uzņēmējiem (piem., saules paneļu parku izveide elektrības ražošanai, nodokļu atvieglojumi par zaļo darba vietu izveidi).

Izmantojot struktūrfondu līdzekļus un pašvaldības budžetu, veidosim piemaksu sistēmu jaunu speciālistu piesaistei un esošo speciālistu kvalifikācijas celšanai, tādējādi samazinot katastrofālo kadru trūkumu medicīnas aprūpē un citos kritiski svarīgos infrastruktūras objektos un sfērās.

Turpināsim iesākto darbu zivju resursu pavairošanas un atražošanas jomā, veicot zivju mazuļu ielaišanu ūdenstilpnēs.

Veiksim pašvaldības darbinieku kompetenču un prasmju celšanas pasākumus, kas ļaus ātrāk un kompetentāk apkalpot iedzīvotājus.

Izstrādāsim ezeru apsaimniekošanas un ekspluatācijas noteikumus.

Izveidosim zaļās infrastruktūras elementus ainaviskajās vietās pašvaldībai piederošajos zemesgabalos visā novada teritorijā.

Attīstīsim novada ceļu un ielu infrastruktūru, veicot remontus un ieviešot viedo sistēmu pagastu grants seguma ceļu tīklā, kas ziņotu par smagās tehnikas kustību, kad ceļa segums to neļauj (rudeņos, pavasaros), tādējādi ieekonomējot ievērojamus līdzekļus pašvaldības budžetā nevajadzīgiem remontdarbiem.