Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Viktorija Baire 1982 Ķekavas novada pašvaldība
2. Raimonds Audzers 1972 Baldones novada pašvaldība
3. Andris Ceļmalnieks 1963 Ķekavas novada pašvaldība
4. Indra Priede 1965 SIA Intas Freimanes ģimenes ārsta prakse
5. Arnolds Keisters 1956 SIA Ķekavas nami
6. Dzintra Medne 1963 Pļavniekkalna sākumskola
7. Juris Jerums 1979 Ķekavas novada pašvaldība
8. Ervīns Lasmanis 1975 Zemgus LB
9. Artis Puriņš 1968 Nodibinājums "Nodibinājums Stunda"
10. Kristīne Belova 1983 Modus Invest
11. Ineta Lazda 1981 Baldones novada Sociālais dienests
12. Edgars Berkmanis 1983 SIA King Coffee Service
13. Kaspars Priede 1988 students
14. Agnese Mence-Katkeviča 1978 Ķekavas novada pašvaldība
15. Egita Razumovska 1978 AS Swedbank
16. Māris Barons 1970 Pašvaldības aģentūra "Ķekavas sociālās aprūpes centrs"
17. Mārtiņš Veispals 1990 Murjāņu sporta ģimnāzija
18. Dzintars Vainovskis 1962 Pensionārs
19. Uldis Bautris 1953 Ķekavas novada sporta skola
20. Edmunds Veispals 1950 SIA "Baložu komunālā saimniecība"
21. Guna Bērziņa 1966 Daugmales pamatskola
22. Raivis Strauts 1979 Ķekavas novada pašvaldība
Программа партии
Topošais Ķekavas novads (turpmāk tekstā - NOVADS) apvienos esošo Ķekavas un Baldones novadu teritorijas, cilvēkus, viņu vajadzības, ieceres un sapņus. Abās teritorijās ir uzsākti krietni, sabiedrībai nepieciešami projekti. Tāpēc mēs, Politisko partiju apvienības Jaunā VIENOTĪBA komanda, kurā apvienojušies domju vadītāji, deputāti un viņu domubiedri, uzskatām – tieši mēs vislabāk spēsim nodrošināt darbu un ideju pēctecību, novada pārvaldību, tradīciju saglabāšanu un jaunu, visam novadam būtisku projektu attīstību.
Mēs zinām, kā panākt, lai ikviens būtu drošs par nākotni un varētu stabili stāvēt ar abām kājām uz zemes, īstenot savus sapņus un paļauties, ka grūtā brīdī pašvaldība nāks palīgā. Mēs zinām, kā to panākt. Un mēs gribam to panākt. Tāpēc mēs varam to panākt. Mums ikviens ir svarīgs!

Izglītība un kultūra
Rūpēsimies par pedagogu profesionālo pilnveidi, izstrādāsim atbalsta nosacījumus jauno pedagogu piesaistei, uzlabosim pedagogu atlīdzības kārtību.
Veiksmīgi pabeigsim uzsāktos izglītības iestāžu paplašināšanas un būvniecības projektus, turpināsim Katlakalna jaunās skolas projekta attīstīšanu.
Atbalstīsim skolu digitalizāciju un tās ietvaros ik gadu visus 4.klašu skolēnus nodrošināsim ar planšetdatoriem.
Īstenosim obligātu peldētapmācības programmu visiem novada skolu 2.klašu skolēniem.
Vismaz uz pusi samazināsim rindu uz pirmsskolas izglītības iestādēm.
Paplašināsim interešu izglītības un mūžizglītības piedāvājuma dažādību un pieejamību.
Popularizēsim novada kultūras pasākumus, veicinot to atpazīstamību valsts mērogā.
Mērķtiecīgi atbalstīsim novada amatiermākslas kolektīvus.
Turpināsim rūpēties par kultūras infrastruktūras uzlabošanu. Nodrošināsim kultūras nama atjaunošanu Baldonē.

Veselība un sports
Veicināsim veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos, ģimenes ārstu prakšu darba nepārtrauktību un medicīnas pakalpojumu klāsta paplašināšanu. Atjaunosim ģimenes ārsta praksi Daugmales pagastā.
Nodrošināsim ārstniecības telpu paplašināšanu un to atbilstību vides pieejamības prasībām.
Turpināsim darbu pie esošās sporta infrastruktūras pilnveides, jaunu sporta un aktīvās atpūtas objektu izveidošanu.
Pilnveidosim un popularizēsim lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas – izbūvēsim bērnu spēļu laukumiņus, āra trenažierus, labiekārtosim pārgājienu takas.
Mērķtiecīgi palielināsim finansējumu sporta klubiem un biedrībām, rosināsim iedzīvotājus vienoties par prioritāri attīstāmajiem sporta veidiem novadā.

Infrastruktūra un labiekārtošana
Izstrādāsim un īstenosim vienotu ceļu uzturēšanas, remontdarbu un asfaltēšanas programmu, nodrošināsim stabilu finansējumu ielu apgaismojuma modernizācijai un izbūvei.
Aktualizēsim teritorijas labiekārtošanas plānu, nodrošināsim tā pakāpenisku īstenošanu. Paplašināsim, labiekārtosim parkus un atpūtas vietas novada apkaimēs, īpašu uzmanību pievērsīsim Daugavas krasta teritorijām.
Īstenosim gājēju un velo celiņu Ķekava - Rīga un turpināsim tā attīstību Baldones un Daugmales virzienos.
Paplašināsim video novērošanas tīklu visās novada apkaimēs.
Turpināsim drošu gājēju pāreju ierīkošanu ceļu bīstamajās vietās.
Organizēsim centralizētu ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi apdzīvotās vietās, kur vēl nav nodrošināta ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība.
Turpināsim atbalstīt daudzdzīvokļu māju renovācijas, kapitālo remontu un energoefektivitātes pasākumu veikšanu, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu.

Uzņēmējdarbība
Atbalstīsim novada ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, popularizējot novadu kā labu investīciju vietu un tūrisma galamērķi.
Pilnveidosim un turpināsim attīstīt vienas pieturas aģentūras principu uzņēmumiem jautājumos, kas ir pašvaldības kompetencē, nodrošināsim dokumentu pilnīgu elektronisko apriti.
Piedalīsimies biznesa inkubatora un koprades telpas izveidē, lai veicinātu jaunu uzņēmumu attīstību un investīciju piesaisti.

Sociālā drošība
Rūpēsimies par ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, un daudzbērnu ģimenēm.
Jautājumos, kas skar bērnu tiesības, rīkosimies tā, lai ikviens bērns varētu augt drošā un attīstībai labvēlīgā vidē.
Nodrošināsim atbalstu senioru mūžizglītības pasākumiem, īpaši datorprasmju apguvei un veselības sporta aktivitātēm.
Nodrošināsim ikgadēju atbalstu zāļu iegādei 50 euro apmērā visiem senioriem vecumā no 70 gadiem.

Iedzīvotāju līdzdalība
Atbalstīsim vietējo kopienu pašpārvalžu izveidi.
Palielināsim finansiālo atbalstu iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju projektiem, kas risina iedzīvotājiem aktuālas problēmas un sekmē dzīves vides kvalitātes uzlabošanu.